Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5647
Başlık: Yuvarlak örme kumaşlarda may dönmesine etki eden faktörlerin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of the factors that effect the spirality of circular knitted fabrics
Yazarlar: Kavuşturan, Yasemin
Turgay, Arzu Bozan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Süprem örme kumaş
İplik bükümü
Pus değişimi
Ay dönmesi
Knitted fabric
Yarn twist
Machine diameters
Percent of spirality
Yayın Tarihi: 4-Nis-2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Turgay, A. B. (2006). Yuvarlak örme kumaşlarda may dönmesine etki eden faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada süprem örme kumaşlardaki may dönmesi miktarına bazı iplik,örüm ve terbiye parametrelerinin etkilerini incelenmiştir. Örme kumaşlarda kullanılan iplik bükümü, kumaşın örüldüğü makinenin pus değeri ve uygulanan örüm gramajı ayarının may dönmesine etkisinin incelendiği deneysel bir çalışma sunulmuştur. Ayrıca terbiye işlemleri sırasında kumaşa verilen çaprazlama işleminin may dönmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Relakse işlemlerinin may dönmesine etkisini inceleyebilmek amacıyla kumaşlar kuru relakse, yaş relakse, yıkama relaksesi, boyama-terbiye sonrası ve vascatörde yıkama sonrası da may dönmesi değerleri ölçülmüştür.Ayrıca, kumaşların sıra ve çubuk sıklığı, gramaj, ilmek iplik uzunluğu, kalınlık değerleri tespit edilmiş olup; bu değerlerin may dönmesi ile aralarında bulunan ilişkiler incelenmiştir. İlk bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri sunulmuştur.İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmalarda kullanılan iplik, kumaş ve kumaşların örüldüğü makinelerin özellikleri verilmiş, daha sonra çalışma yöntemi ve yapılan ölçümyöntemleri anlatılmıştır.Dördüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. Beşinci bölümde ise bulgulardan yararlanılarak kumaşların may dönmesi ve fiziksel ölçüm değerleri ile ilgili yorumlar yapılmıştır.
In this study, there is an experimental work is presented to effect of the some ofyarn, knitting and finishing parameters on the spirality of knitting fabric structure. Inthis study effect of the yarn twist, machine diameter and knitting weight on the spiralityof knitted fabric are investigated and presented. And also; finishing parameters on thespirality of knitted fabric are investigated. Also; effect of the dry relaxation, wetrelaxation, washing relaxation, dye an finishing prosess and washing in vascatör prosesson the spirality of knitted fabric are investigated. And also; effect of the thickness,weight, loops? yarn length, density parameters on the spirality of knitted fabric areinvestigated.In the first chapter the purpose and aim of the study are presented.In the second chapter a summary of the literature survey is given.In the third chapter, properties of yarns, fabrics and knitting machines usedthroughout the experimental work, testing procedures and measurement methods areexplained.In the fourth chapter experimental results are presented.In the fifth chapter with the aim of experimental results spirality and physicalproperties of fabrics are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5647
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
183764.pdf3.17 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons