Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5639
Title: Tutuklu ve hükümlü ergenlerde suça iten nedenlerin araştırılması
Other Titles: Investigation of the reasons that lead to crime in adolescents imprisoned and convicted
Authors: Örsal, Metin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Adli tıp
Forensic medicine
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Örsal, M. (1983). Tutuklu ve hükümlü ergenlerde suça iten nedenlerin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu araştırma, ergende suça iten nedenleri saptamak amacıyla 6.8.1982- 20.11.1982 tarihleri arasında Bursa Merkez Kapalı Cezaevi "sübyan koğuşu"nda yaşları 12-20 arasında değişen 57 tutuklu ya da hükümlü erkek ergen üzerinde yapılmıştır. Çalışmamızda legal, ekonomik, sosyal ve kültürel durumu içeren araş tırma formu, deneklerle iııtervü, psikiyatrik ve psikolojik muayeneler uygulan mıştır. Ele alınan ergenlerin, yarıdan çoğu iç ya da dış göçlerle kırsal ke simden gelip, neredeyse tümü kentin gecekondu bölgelerinde yerleşmiş, eko nomik, sosyal ve kültürel açıdan yetersiz, baba ve kardeşlerinde alkol alış kanlığı yaygın, fonksiyonel ve yapısal sorunları yoğun ailelerin çocukları olduğu saptanmıştır. Suçlu ergenlerin okul ve meslek öğrenimlerinde yetersizlik, bir işte çalışarak aile bütçesine katkıda bulunabilenlerin azlığı, kitap okuma yerine sinema ve televizyon seyrettikleri, çoğunun küçük yaştan beri sigara, sara dan alkol alışkanlığının olduğu anlaşılmıştır. Aralarında % 16' sı zekâ geriliği olmak üzere % 40 oranında değişik psikiyatrik hastalığı olanlar görülmüştür. Çoğunluğu mala karşı suç işlemiş bu ergenlerin, tutuklu ve hükümlü iken kapalı cezaevlerinde uzunca bir süre bekletildikleri, bu zaman aralı ğında eğitim ve öğrenim göremedikleri, büyük bir çoğunluğunun avukatlarının olmadığı, genelde ailelerince ziyaret ve destek görmedikleri saptanmıştır.-71- Araştırma konusu ergenlerin topluma kazandırılması için oturdukları yerden başlayarak, çevresi, eğitim, genel sağlık ve ruh sağlığı koşullarının iyileştirilmesi, tutukluluk öncesi, psıko-sosyal incelenmelerinin rutin hale getirilmesi, ergenlik çağına hak ettiği önemi vermek için 18 yaş sınırını kap sayacak biçimde Yasaya "GENÇLİK MAHKEMELERİ YASASI" niteliğinin kazandırılması kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5639
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174606.pdf
  Until 2099-12-31
13.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons