Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5629
Title: Bulgaristan Türklerinin 1950-1951 ve 1989'da Türkiye'ye göçleri ve iki göçmen grubunun kültürel özelliklerinin karşılaştırılması: Bursa örneği
Other Titles: The emigrations of the Bulgarian Turks to Turkey during the years of 1950-1951 and of 1989 and the comparison of the culturel features of these emigrant Turks: A case study of Bursa
Authors: Yüceer, Saime
Pınar, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Bulgaristan Türkleri
Bursa
1950-51 ve 1989 zorunlu göçü
Turks in Bulgaria
1950-51 and 1989 forced migration
Issue Date: 22-Aug-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pınar, M. (2014). Bulgaristan Türklerinin 1950-1951 ve 1989'da Türkiye'ye göçleri ve iki göçmen grubunun kültürel özelliklerinin karşılaştırılması: Bursa örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bulgaristan’dan Türkiye’ye, 1950-1951 ve 1989 yıllarında göç eden ve Bursa’da yerleşen Türklerin kültürel farklılıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmada başlıca kaynak olarak Bulgaristan’dan Bursa’ya göç eden Türklerle yapılan sözlü mülakatlar ve 1950-1951 ve 1989 göçmenlerine yapılan anketler kullanılmıştır. Ancak bununla birlikte arşiv belgeleri, gazeteler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları, istatistik özetleri, yayımlanmış eserler, yayımlanmış tezler de kullanılmıştır. Böylece tarihsel veriler ışığında 1950-51 ve 1989 göçmenlerinin kültürel durumları araştırılmış ve ayrıca bu iki göçmen grubunun kültürel farklılıkları yanında benzerlikleri de incelenmiştir. Bursa özelinde bu çalışmanın yapılmış olmasının nedeni, bu şehrin 1950-51 ve 1989 göçünde gelen Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bir şehir olmasındandır. Bu nedenle burada yaşayan 1950-51 ve 1989 yıllarında Bulgaristan’dan göç etmiş olanlardan 160 kişiye anket uygulanmış ve sözlü mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler, aradan uzun zaman geçmesine rağmen yeni gelen göçmenlerin hala kültürel bütünleşmeyi tam sağlayamadığını ve eski göçmenlere kıyasla kültürel farklılıklarının olduğunu göstermiştir.
In this study, The culturel differences between the Turks migrated from Bulgaria to Turkey in 1950-51 and in 1989 and settled in Bursa are examined. İn this study, the oral interviews with the Turks migrated from Bulgaria and the public survey taken to the imigrants in 1950-51 and in 1989 are used as the main sources. And also the documents from the Turkish Archive, newspapers, related articles, thesis, dissertations and The Turkish National Assembly summaries are used as sources. Thus, the culturel situtaion of imigrants in 1950-51 and 1989 was examined and also the differences and similarities between the two migration groups were examined. A special scholarship is to be made of the reason for this study in Bursa is that Bursa is a city where people lives crowdedly, migrated from Bulgaria in 1950-51 and 1989. Because of this, the number of 160 people living in Bursa, migrated from Bulgaria in 1950-1951 and 1989 was taken a poll and was done an oral interwiew. The obtained datas show that the new migrants couldn’t still integrate in culture and have cultural differences from the old migrants, although it has been a long time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5629
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389542.pdf6.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons