Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5627
Title: Pigment baskı yönteminde mikrodalga teknolojisinin kullanımı ve uygulama parametrelerinin optimizasyonu
Other Titles: Use of microwave technology in pigment printing method and optimization of application parameters
Authors: Ulcay, Yusuf
Kanık, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Pigment baskı
Yüksek frekanslı ısıtma
Mikrodalga ısıtması
Pigment baskı fiksajı
Mikrodalgalarla fiksaj
Pigment printing
High frequency heating
Microwave heating
Pigment print fixation
Fixation by microwaves
Issue Date: 18-Jun-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanık, M. (1996). Pigment baskı yönteminde mikrodalga teknolojisinin kullanımı ve uygulama parametrelerinin optimizasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada pigment baskıların fiksajının mikrodalga ısıtmasıyla yapılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde konunun testil sanayii açısından taşıdığı önem ve varılmak istenen hedefler açıklanmıştır, ikinci bölümde pigment baskı yöntemi ve mikrodalga ısıtma teknolojisi konulan incelenmiştir. Bu alanlardaki yeni eğilimler ve tekstil sanayine yönelik olarak yapılan araştırmalar özetlenmiştir. Mikrodalga ısıtmasının pigment baskıların fiksajında kullammn^konusunda yapılan denemelerde %100 pamuk ve %67-33 poliester-pamuk karışımı kumaşlar kullanılmıştır. Denemeler farklı özellikte üç ayrı mikrodalga ısıtma ünitesi üzerinde ara kurutmasız ve kurulmalı olarak gerçekleştirilrniştir. Fiksaj süresi, mikrodalga gücü, polar madde ilavesi, binder türü ve kıvamlaştırıcı türü gibi parametrelerin fiksaj sonuçlan üzerine etkisi klasik yöntemlerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Mikrodalgaların bu amaçla sıcak hava ile kombine olarak kullanımı da araştırılmıştır. Sürekli mikrodalga ünitesinde ortaya çıkan ısıtma düzgünsüzlükleri üzerine çeşitli parametrelerin etkisi ve çözüm yolları araştırılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesi deney numuneleri üzerine ölçülen K/S değerleri, kuru ve yaş sürtme haslıkları, yıkama haslıkları ve kopma mukavemeti değerleri yardımıyla yapılmıştır. Çalışma sonunda pigment baskıların ara kurutmalı ve kurutmasız yöntemlere göre fiksajında mikrodalga ısıtmasından tek başına veya sıcak hava ile birlikte yararlanılabileceği gösterilmiştir. Ortaya çıkan çeşitli problemlerin çözümü ve bu konuda daha sonra yapılacak çalışmalar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the possibility of achieving pigment print fixation by microwave heating method is investigated. In the first chapter, importance of the topic for textile industry and targets aimed at reaching are explained. The second chapter covers general information about pigment printing method, microwave technology and new developments in these fields and their applications to textile industry In the experiments conducted for the use of microwave heating in the fixation of pigment prints, %v100" cotton and % 67-3^ polyester-cotton blend fabrics were used. The experiments carried out as single and double stage on three different microwave units having different characteristics. The effects of fixation period, power of microwave, addition of polar additives, type of binder and thickener on the result of fixation were analyzed in comparison with conventional methods. The use of microwave heating in combination with hot air heating was also investigated. The effects of various parameters on heating variations in continuous microwave unit and solution methods were investigated. The results were assessed by measuring K/S valves, wet and dry rubbing fastness, washing fastness and breaking strength of test samples. At the and of this investigation to get benefit from microwave heating was proven for the fixation of pigment printing according to single and two stage methods. Various suggestions were made for the solutions of occurring problems and further studies and industrial applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5627
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057397.pdf
  Until 2099-12-31
6.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons