Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5613
Title: Chomsky'nin bilişselci dil yaklaşımının yabancı dil eğitiminde uygulanabilirliğine ilişkin bir soruşturma
Other Titles: The investigation of the applicability of Chomsky's cognitive approach of language to foreign language education
Authors: Yılmaz, Muhsin
Baykent, Ufuk Özen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Keywords: Chomsky
Dil felsefesi
Zihin felsefesi
Dil edinimi
Yabancı dil eğitimi
Philosophy of language
Philosophy of mind
Language acquisition
Second/foreign language education
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baykent, U. Ö. (2015). Chomsky'nin bilişselci dil yaklaşımının yabancı dil eğitiminde uygulanabilirliğine ilişkin bir soruşturma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Chomsky'nin dil ve zihin ilişkisi üzerine yürütmüş olduğu soruşturmaların yabancı dil edinimi açısından tartışılmasını ve felsefi olarak temellendirilmesini hedeflemektedir. Tezin ilk bölümünde, geleneksel dil felsefesi bağlamında Antikçağda, Ortaçağda ve modern felsefede yer alan tartışmalar incelenmektedir. İkinci bölüm, çağdaş dil felsefesindeki dile yönelik çalışmalarla birlikte dil felsefesinin konu/sorun alanını netleştirmek amacını taşımaktadır. Bu çerçevede, 20. yüzyılın başında felsefede yaşanan dilci dönemeç, dil felsefesi ile analitik felsefenin yollarının nasıl kesiştiği, çağdaş dil felsefesinin konu alanı, temel kavramsal çerçevesi ile birlikte sunulduktan sonra, dili sorun edinen diğer çalışma alanları da betimlenmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, görüşleriyle farklı bilişsel disiplinlerdeki araştırmalara ışık tutmuş olan bir dilbilimci ve felsefeci Noam Chomsky'nin dile ve zihne ve aralarındaki ilişkiye dair sorgulamaları, eserlerine göndermeler yapılarak ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise Chomsky'nin ortaya koymuş olduğu dil-zihin ilişkisi yabancı dil edinimi ve öğretimi açısından değerlendirilerek yabancı dil edinimi açısından felsefi olarak temellendirilmeye çalışılmakta, bu anlamda yabancı dil eğitiminin daha verimli ve yetkin kılınması için öneriler sunulmaktadır.
The present study aims to investigate the theories of Chomsky in terms of language-mind relationship and to found foreign language teaching on these theories. In the first chapter of the study the discussions in ancient Greeks, Medieval age and modern philosophy in terms of traditional language philosophy will be presented. The second chapter aims to make clear the subject matter of language philosophy in 20th century. Linguistic turn, how the fields of language philosophy and analytic philospohy intersected and the subject matter of contemporary language philosophy will be presented to frame basic conceptualisation. Then other desciplines concerning language will be introduced. How these disciplines coincide will be reviewed. In the third chapter of the study, a significant and worthy linguist and philosopher Noam Chomsky's language-mind theories that shed a light on different disciplines will be discussed. In the forth chapter the relationship between language and mind put forward by Chomsky will be reviewed in terms of foreign language acquisition and teaching. Accordingly different routes to the development of foreign language teaching will be suggested.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5613
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389541.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons