Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5611
Title: Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisi
Other Titles: Effect of success in reading-comprehension to the success in mathematics
Authors: Dirik, M. Zahit
Kıvrak, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
Keywords: Matematik eğitimi
Okuma-anlama
SBS
Mathematics education
Reading-comprehension
Level determination exam
Issue Date: 4-Feb-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kıvrak, Y. (2014). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda Türkiye'de yapılan Ortaöğretime Geçiş ve Yükseköğretime Giriş sınavlarında öğrencilerin matematik dersindeki başarılarının düşüklüğü, bu alanda ciddi sıkıntılar olduğunun sinyalini vermektedir. Öğrencilerin eğitim kurumlarının yanında özel ders ve dershane takviyesi alması, diğer taraftan matematik öğretimine ilişkin kaynakların sayısının her geçen gün artması, bu alandaki başarıya yönelik olumlu bir ortam sağlamaktadır. Ancak bütün bu desteklere rağmen istenilen başarı elde edilememektedir. Bu durum matematik eğitiminde farklı bilimsel çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Dil ile matematik arasında çok yakın bir ilişki olduğu literatürde pek çok çalışma ile ortaya konmuştur. Bu çalışmaların büyükçe bir kısmı da her iki alanın sembollere dayalı olduğunu, bu benzerliğin ise iki bilim disiplini arasındaki korelasyona işaret edeceğini bildirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, matematik öğretiminde karşılaşılan sorunun dil eğitimi, ya da diğer bir ifadeyle okuduğunu anlama becerisi ile matematik başarısının ilişkili olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada, Türkçe sorularının okuma-anlama becerilerini ölçme ağırlıklı olduğu Seviye Belirleme Sınavı veri toplama aracı olarak kullanılmış, Bursa ilinde eğitim gören üç okulun 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı Türkçe testi sonuçları ile Matematik testi sonuçları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okuduğunu anlama becerisi ile matematik başarısı arasında pozitif yönde yüksek bir ilişki olduğu görülmüştür (r=0,673; p<0,01).
The failure in Mathematics tests in Secondary School Transition Examinations and Entry to Higher Education Examinations in Turkey in recent years have given the signal of serious problems in this field. Students' having additional supports from private lessons and courses, and the high increase in the resources of mathematics gradually contributes to the success in this field. However, despite all these supports, the desired level of success is still far away. This situation requires scientific studies in Mathematics education. The fact that there is a very close relationship between the Language Skill and Mathematics have been shown in many studies in the literature. The majority of these studies argue that both fields are based on symbols and that this situation suggests a correlation between them. For this reason, in this study the aim is to investigate whether there is a relationship between reading-comprehension i.e. language education and mathematical success. The Level Determination Examination where Turkish Language questions are dominant in terms of reading-comprehension has been used as a data collection tool in the study. The relationship between the results of the students in Turkish Language and Mathematics Tests in Level Determination Examination from the schools in Bursa in 6th and 7th Grades have been investigated. According to the results of the study, there is a highly positive relationship between the reading-comprehension skills and mathematical success (r=0,673; p<0,01).
URI: http://hdl.handle.net/11452/5611
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372225.pdf3.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons