Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5590
Title: Mide adenokarsinom tanılı olgularda immunohistokimyasal olarak saptanan cerbb2'nin mrna düzeyinde araştırılması ve klinikopatolojik prognostik belirteçlerle olan ilişkisi
Other Titles: The mrna expression analysis of cerbb2 in gastric adenocarcinoma and its correlation with clinicopathological prognostic parameters
Authors: Vuruşkan, Berna Aytaç
Turhan, Ezgi Işıl
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Mide adenokarsinomu
cerbB2
İmmunohistokimya
PCR
Gastric adenocarcinoma
Immunohistochemistry
RT-PCR
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turhan, E. I. (2018). Mide adenokarsinom tanılı olgularda immunohistokimyasal olarak saptanan cerbb2'nin mrna düzeyinde araştırılması ve klinikopatolojik prognostik belirteçlerle olan ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Mide adenokarsinomları dünya genelinde artan insidansa sahip olup, kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, mide adenokarsinomlarında cerbB2 aktivasyonunun belirlenmesinde kullanılan nitel verilere dayanan immunohistokimya (İHK) sonuçlarının sayısal verilere dayanan Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yöntemi ile validasyonunu gerçekleştirmek ve İHK çalışma ile skorlanmasında gri zonda kalınan dokularda cerbB2 durumunun kesin sonucunun verilmesine katkısını değerlendirmektir. Çalışmamızda kliniğimizde 2011-2015 yılları arasında mide adenokarsinomu tanısı alan 80 olgu incelendi. Olguların klinikopatolojik verileri elektronik ortamdaki hasta dosyalarından elde edildi. Olguların cerbB2 immunohistokimyasal boyası ile ekspresyon özellikleri değerlendirildi. Eş zamanlı olarak RT-PCR yöntemi ile cerbB2 ekspresyon analizleri yapıldı. cerbB2 antikoru kullanılarak yapılan çalışmada 80 olgunun 19 tanesinde pozitif immunreaktivite (%23,75) izlendi. Bu olgulardan 14 tanesinde (%17,5) zayıf pozitif (2+); 5 tanesinde (%6,25) kuvvetli pozitif (3+) immunreaktivite mevcuttu. RT-PCR yöntemi ile zayıf pozitif olan 14 olgunun 12'sinde (%75) gen ekspresyonunda artış izlendi. Kuvvetli pozitiflik gösteren 5 olgunun tamamında ise gen ekspresyonu yüksek saptandı. cerbB2 immunohistokimyasal bulguları ile gen ekspresyonu arasında %89 uyumluluk ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Çalışmamızda intestinal tip mide kanserlerinin etyolojisinde suçlanan bir unsur olan Helikobacter pilori (H.pilori) ile cerbB2 ekspresyonu arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı. CerbB2 ekspresyonu ile klinikopatolojik prognostik faktörler olan yaş, cinsiyet, tümör grade'i, patolojik tümör evresi, lenf nodülü tutulumu, uzak metastaz gibi parametreler arası ilişki istatistiksel olarak araştırıldı ancak anlamlı sonuç elde edilemedi. Sonuç olarak RT-PCR yönteminin; İHK ve in situ hybridization (ISH) yöntemlerine alternatif olabilecek ve gri zonda kalınan olguları aydınlatabilecek bir yöntem olduğu literatür ile uyumlu olarak çalışmamızda gösterildi. Olgu sayısının artırılarak cerbB2 ekspresyonu ile klinikopatolojik prognostik parametreler arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptayabileceğimizin kanısına varıldı.
Gastric adenocarcinomas show an increased incidence worldwide and are the leading causes of cancer-related deaths. The aim of this study was to validate the qualitative results of immunohistochemistry (IHC) analysis in the determination of cerbB2 activation in gastric adenocarcinomas through quantitative results of Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) analysis and to evaluate the cerbB2 activation by RT-PCR for tissues that are not precisely classified through iimunohistochemical staining. In our study, we examined 80 cases diagnosed with gastric adenocarcinoma in our department between 2011 and 2015. The clinicopathological data were acquired from electronic patient files. The cerbB2 expression was evaluated by immunohistochemical staining and RT-PCR, simultaneously. Among 80 gastric adenocarcinoma cases, the positive immunoreactivity (23,75%) was determined in 19 by immunohistochemical analysis using cerbB2 antibody. The 14 of those cases (17,5 %) show weak positive (2+) and the remaining 5 cases (6,25%) show strong positive (3+) immunoreactivity. The RT-PCR analysis determined an increase in gene expression levels at 12 out of 14 weak positive immunoreactive (75%) cases. High gene expression levels were detected in all 5 strong positive immunoreactive cases. We determined 89% correlation and strong statistical coherence between cerbB2 immunohistochemistry analysis and gene expression levels. In our study, we also revealed a statistically significant relation between cerbB2 expression and Helicobacter pylori (H.pylori) infection which is considered as the most common cause of intestinal-type gastric adenocarcinoma. The relation between cerbB2 expression and clinicopathological prognostic factors such as age, sex, tumor grade, pathologic tumor stage, lymph node metastasis, distant metastasis was investigated and no statistically significant relation was found. In conclusion, RT-PCR can be suggested as an alternative method to IHC and in situ hybridization (ISH) and can be considered as a reliable technique for accurate classification in accordance with medical literature. A statistically significant correlation between cerbB2 expression and clinicopathological prognostic parameters can be found by increasing the number of cases included in the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5590
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493360.pdf3.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons