Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5585
Title: Dünya’da ve Türkiye’de biyoyakıtların durumu
Other Titles: The status of biofuels in the world and Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Üstün, Gökhan Ekrem
Genç, Bengi
Keywords: Biyoyakıtlar
Yenilenebilir enerji kaynakları
Biyoyakıt üretimi
Biyokütle enerjisi
Biofuels
Renewable energy sources
Biofuels production
Biomass energy
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üstün, G. E. ve Genç, B. (2015). "Dünya’da ve Türkiye’de biyoyakıtların durumu". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 157-164.
Abstract: Biyoyakıtlar yenilenebilir, çevre dostu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi, kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği için önemli, ısı, güç ve alternatif motor yakıtı olarak kullanıma uygun nitelikte alternatif yakıtlardır. Enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyeline sahip biyokütleden elde edilen sıvı-katı-gaz biyoyakıtların uygulamaları hızla artmaktadır. Bu çalışmada, biyoyakıt teknolojisi kısaca tanıtılmakta, dünya ve ülkemiz için önemli biyoyakıtlar (biyodizel, biyoetanol, biyogaz) potansiyel ve gelecekleri açılarından değerlendirilmektedir.
Biofuels are renewable, environmentally friendly, socio-economic development of the country, an important source of diversification and security of supply for heat, power and alternative fuels are eligible only for use as alternative fuels. Obtained from biomass has the greatest technical potential of energy resources application of gas-liquid-solid biofuels is increasing rapidly. In this study, biofuel technology are introduced briefly important in the World and Turkey biofuels (biodiesel, bioethanol, biogas) are evaluated in terms of potential and future.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228156
http://hdl.handle.net/11452/5585
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_15.pdf248.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons