Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5575
Title: Diyarbakır koşullarında farklı organik bitki besleme uygulamalarının tatlı mısır bitkisinin (Zea mays L. saccharata Sturt) taze koçan verimi üzerine etkisi
Other Titles: Effect of different organic plant nutrition applications on fresh ear yield of sweet corn (Zea mays L. saccharata Sturt) in Diyarbakır conditions
Authors: Cihangir, Haktan
Öktem, Abdullah
Keywords: Tatlı mısır
Organik gübre
Verim
Ekonomik analiz
Diyarbakır
Sweet corn
Organic manure
Yield
Economic analysis
Issue Date: 20-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cihangir, H. ve Öktem, A. (2015). "Diyarbakır koşullarında farklı organik bitki besleme uygulamalarının tatlı mısır bitkisinin (Zea mays L. saccharata Sturt) taze koçan verimi üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 69-81.
Abstract: Bu çalışma ile 16 farklı besin kaynağının (sığır gübresi, sığır gübresi + humik asit, tavuk gübresi, tavuk gübresi + humik asit, at gübresi, at gübresi + humik asit, koyun gübresi, koyun gübresi + humik asit, torf, torf + humik asit, kompost, kompost + humik asit, solucan gübresi, deniz yosunu gübresi + sığır gübresi, güvercin gübresi, geleneksel) ikinci ürün olarak yetiştirilen tatlı mısırın taze koçan verimine olan etkisi araştırılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak Diyarbakır koşullarında 2010 ve 2011 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel materyal olarak GSS-8388 tatlı mısırı çeşidi kullanılmıştır. Elde edilen iki yıllık sonuçlara göre tatlı mısırda besin kaynakları arasındaki farklılıklar taze koçan verimi bakımından istatistiki olarak önemli bulunmuştur. İki yılın ortalamasında en yüksek taze koçan verimi sırasıyla; deniz yosunu + sığır gübresi (1346.02 kg/da) ve güvercin gübresi (1267.55 kg/da), torf (1266.15 kg/da) uygulamalarından elde edilmiştir. Çalışmada ayrıca ekonomik karlılık durumu da belirlenmiştir. Dekardan en fazla net kar sağlayan uygulama 2010 yılında at gübresi (2270.26 TL da־¹), 2011 yılında ise sığır gübresi + humik asit (5364.84 TL da־¹) uygulamaları olmuştur. Organik uygulamaların büyük çoğunluğu organik ürün fiyatının yüksek olması nedeniyle geleneksel üretimden daha kârlı bulunmuştur.
This study was aimed to determine effects of sixteen different organic nutrition sources (cattle manure, cattle manure + humic acid, chicken manure, chicken manure + humic acid, horse manure, horse manure + humic acid, sheep manure, sheep manure + humic acid, torf, torf + humic acid, compost, compost + humic acid, vermicompost, seaweed + cattle manure, pigeon manure, conventional) on fresh ear yield of sweet corn grown as second crop. The experiment was conducted according to Randomized Complete Block Designs (RCBD) with 3 replicates on Diyarbakır province conditions in 2010 and 2011 years. GSS-8388 sweet corn variety was used as crop material in the study. According to two years results; differences among nutrient sources were statistically significant for fresh ear yield of sweet corn. The highest fresh ear yield was obtained from seaweed + cattle (1346.02 kg/da), pigeon manure (1267.55 kg/da) and torf (1266.15 kg/da) application, respectively for average of two years. Also economic analysis was performed in this study. The greatest net profits were obtained from horse manure application (2270.26 TL da־¹) in 2010 while cattle manure + humic acid (5364.84 TL da־¹) application in 2011. Most of the organic applications’ net profits were more than conventional production due to higher organic crop price.
Description: Bu çalışma, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Abdullah Öktem'in danışmanlığında Haktan Cihangir tarafından hazırlanan "Organik yetiştirilen cin mısırı (Zea mays L. everta) ve tatlı mısırda (Zea mays L. saccharata) farklı besin kaynaklarının verim ve kalite üzerine etkisi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228149
http://hdl.handle.net/11452/5575
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_8.pdf261.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons