Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5564
Title: Cebra İbrahim Cebra ve XX. yüzyıl Arap edebiyatındaki yeri
Other Titles: Jebra İbrahim Jebra and his place in twentieth century Arabic literature
Authors: Ayyıldız, Erol
Hoşgör, Fatıma Betül
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Cebra İbrahim Cebra
Jebra İbrahim Jebra
Arap edebiyatı
Arabic literature
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hoşgör, F. B. (2005). Cebra İbrahim Cebra ve XX. yüzyıl Arap edebiyatındaki yeri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Cebra İbrahim Cebra tanınmış bir romancı, şair, eleştirmen ve çevirmen (özellikle de Shakespeare çevirmeni) olarak Arap dünyasının önde gelen yazarları arasındadır. 1920 yılında Filistin'in Beytlahim şehrinde fakir bir Hristiyan ailede dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimini Beytlahim ve Kudüs'teki okullarda tamamladıktan sonra İngiliz Edebiyatı öğrenimi görmek üzere İngiltere'ye gider. Exeter'de başlayan üniversite hayatını Cambridge'te tamamlar. Filistin'e döndükten sonra bir süre Kudüs'te İngilizce öğretmenliği yapar. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra Irak'a yerleşir ve 1994'te ölünceye kadar Bağdat'ta yaşar. Cebra, XX. yüzyıl Arap edebiyatında modern şiir hareketine öncülük yapan şairlerdendir. Temmuz fi'l-Medine (Temmuz Şehirde), el-Medaru'l-Muğlak (Kapalı Döngü), Lev'atu'ş-Şems (Güneşin Kederi) gibi şiir antolojileri bulunur. 1957 yılında James Frazer'in The Golden Bough (Altın Dal) adlı meşhur eserinin Temmuz/Adonis mitiyle ilgili bölümlerinin Arapça çevirisini yayımlar. Bu eser o günlerde modern Arap şairleri üzerinde beklenmedik bir ilgi uyandırır. Kuraklık ve verimlilik, ölüm ve diriliş konusunu işleyen bumitte Arap dünyasının problemlerine uygun imgeler bulan şairler Cebra tarafından Temmuz Ekolü Şairleri diye adlandırılırlar.Onun William Faulkner'ın ünlü romanı The Sound and The Fury (Ses ve Öfke)'ye yaptığı Arapça çeviri, modern Arap romancılarını ciddi ölçüde etkilemiştir. Cebra'nın es-Sefine (Gemi), el-Bahs an Velid Mesud (Velid Mesud'un Peşinde), Yevmiyyat Serab Affan(Serab Affan'ın Günlüğü) gibi şiirsel bir dil kullanarak yazdığı sembol ve imge yönünden zengin romanları, çağdaş Arap edebiyatının önemli örnekleri arasında yer alır. Yazar, bu eserlerde modern roman tekniklerini ustaca kullanırken çağdaş Arap aydınlarının, özellikle de Filistinli entelektüellerin problemlerini başarıyla yansıtmaktadır.
As a distinguished novelist, poet, critic and translator (particularly Shakespeare) JabraIbrahim Jabra is probably one of the most versatile Arab writers. He was born in BetlehemPalestine in 1920 to a poor Christian Arab family. He was educated at local schools in Betlehem and Jerusalem, then prosecuted his higher study at the British universities of Exeterand Cambridge. After his returning to Palestine Jabra became an English lecturer atJerusalem, but in 1948 following the establish of Israel he moved to Iraq, and lived in Baghdad until his death in 1994.Jabra was one of the leading Arab poets who contributed to the avantgarde Arabiccontemporary poetry. He published poetry books like Tammuz fi?l-Madina (Tammuz in theCity), al-Madar al-Mughlaq (Closed Circuit) and Law?at al-Shams (Anguish of the Sun). In1957 Jabra published Arabic translation of the sections of James Frazer's The Golden Boughon Adonis/Tammuz myth. The poets who found in that bareness and fertility, death andresurruction myth apt images for their Arab world called by Jabra Tammuzian Poets.His translation of William Faulkner's famous novel The Sound and The Fury hadgreat effect upon modern Arab novelists. Jabra's novels like al-Safina (The Ship), al-Bahth anWalid Masud (In Search of Walid Masoud), Yawmiyyat Sarab Affan (The Diary of SarabAffan) are important examples of contemporary Arabic novel. His fiction is rich in symbolismand imagery. While using modern novel techniques Jabra excellently portrays modern Arabintellectual's specifically Palestinians agonies and alienation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5564
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188678.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons