Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5549
Title: Özsaygı geliştirme programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeylerine etkisi
Other Titles: The effect of self-esteem development program on the self-esteem levels of ninth grade students
Authors: Peker, Reşat
Doğru, Naime
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik.
Keywords: Özsaygı
Özsaygı geliştirme programı
Lise dokuzuncu sınıf öğrencileri
Self-esteem
Self-esteem enrichment program
Ninth grade high school students
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğru, N. (2002). Özsaygı geliştirme programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, özsaygı geliştirme programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığını belirlemektir. Yan-deneysel model uygulanan bu araştırmada, 168 lise dokuzuncu sınıf öğrencisine Lise Öğrencileri Özsaygı Envanteri uygulanarak özsaygı düzeyi düşük öğrenciler belirlenmiştir. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile 32 öğrenci belirlenerek, 16 öğrenci deney grubuna, 16 öğrenci kontrol grubuna alınmıştır. Deney grubuna katılan deneklere haftada bir gün 90 dakika özsaygı geliştirme programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki deneklere ise bir uygulama yapılmamıştır. Özsaygı geliştirme programının uygulanmasının sonunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilere Lise Öğrencileri Özsaygı Envanteri tekrar uygulanmıştır. Veriler, bağımlı ve bağımsız t testi tekniklerinden yararlanılarak çözümlenmiş ve.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırma bulgularının çözümlenmesi sonucunda, deney grubunun ön test ve son test puan farkları ile kontrol grubunun ön test ve son test puan farkları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Ayrıca deney grubunun ön test ve son test özsaygı puanlan arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Buna karşılık kontrol grubundaki deneklerin ön test ve son test puanlan arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.
The purpose of this study was to investigate the effect of "A Self-Esteem Enrichment Program" on the self esteem level of ninth grade high school students. The subjects were 32 (16 treatment group, 16 non-treatment group) ninth grade high school students in Bursa. A quasi-experimental design with a treatment and non- treament group was used to investigate the efiectivness of "A Self-esteem Enrichment Program". "High School Students' Self-Esteem Inventory" was given to 168 ninth grade students in order to determine self-esteem level of the subjects (pre test). 32 subjects, who were identified as having low self-esteem scores were randomly assigned to treatment group (n=16) and non-treatment group (n=16). "A Self-esteem Enrichment Program" was introduced to treatment group subjects' over a period of 10 sessions. The sessions were held once a week and lasted 90 minutes. Non-treatment group received no application at all. Dependent and independent t-tests were used to analyze the data and.05 level of significance was used. After ten session treatment, the treatment and non-treatment group were given High School Students' Self Esteem Inventory again (post test). The main finding of the study was that treatment group gain scores were significantly higher than non-treatment group gain scores at.05 level. Other findings were that: 1. Pre test-post test scores of treatment group on high school students' self-esteem inventory were significant at.05 level. 2. Non-treatment group Pre test-post test scores on high school students' self- esteem inventory were not significant at.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5549
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113000.pdf
  Until 2099-12-31
5.97 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons