Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5543
Title: İş kazası ve meslek hastalıklarında tarafların hak ve yükümlülükleri (sigortalı-işveren-SSK)
Other Titles: Right and debts of sides (workers, employers, insurance company) in work related accidents and work-related illnesses
Authors: Kılkış, İlknur
Şensoy, Erdal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İş
Kaza
Meslek
Hastalık
Kurum
Sigorta
İşçi
İşveren
Work
Accident
Occupation
Disease
Institution- assocıatıon
Insurance
Worker
Employer
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şensoy, E. (2002). İş kazası ve meslek hastalıklarında tarafların hak ve yükümlülükleri (sigortalı-işveren-SSK). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İncelemeye çalıştığımız konu iş kazası ve meslek hastalıklarında işçi,işveren, Sosyal Sigortalar Kurumunun karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleridir. Çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer alan iş kazası ve meslek hastalıklarının boyutları ülkemizde de yüksek oranlardadır. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte iş kazası ve meslek hastalıkları da artmış ve özellikle ülkemiz gibi azgelişmiş ülkelerde çalışan kesimin başlıca problemlerinden biri olmuştur. Tezimizde öncelikle,iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasının doğuşu, Dünya da ve Türkiye deki tarihsel gelişimi ele alınmaya çalışılmıştır. Sonraki aşamada, kaza ile iş kazası ve meslek hastalıkları terimlerinin açıklamalarıyla, 506 sayılı kanunun kaza ve hastalık konusundaki hükümleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde işçi işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunun sırasıyla hak ve yükümlülükleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde kaza ve hastalıktan dolayı zarara uğrayan sigortalının görmüş olduğu zararlardan dolayı maddi ve manevi tazminat hakları incelenmiştir. Kaza ve hastalık sonucu ölen sigortalının yakınlarının talep hakları da belirtilmeye çalışılmıştır. Bu bölümün sonunda Sosyal sigortalar Kurumunun kaza ve hastalık geçiren sigortalı ve yakınlarına yapmış olduğu ödemelerden dolayı işverene ve diğer üçüncü kişilere karşı başvurma hakkı incelenmiştir. İncelemeye çalıştığımız konuyu tüm kapsamları ile değerlendirdiğimizde, ülkemizde dünya ortalamasının üzerinde iş kazası ve meslek hastalığı bulunduğu,bunu önlemek için ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması için yeterli yasal düzenlemelerin bulunduğu, ancak mevzuatın dağınık olduğu görülmektedir.İş kazası ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesinde bazı olaylarda tanımlamada tereddüde düşüldüğü ve yargı kararları ışığında bunun giderilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Kaza ve hastalık nedeniyle sağlanan yardımların da yeterli boyutlara ulaşamadığı,bu konuda Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunduğu finansal yetersizliğin de etken olduğu görülmektedir. Sayı olarak kaza ve hastalıkları incelendiğinde ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yeterince alınamadığı anlaşılmaktadır. Sorunların çözümünde ülkenin gelişmişlik düzeyinin ana etken olduğu ve bu düzey yükseltilmeden çağdaş ülkelerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin düzeyine çıkılamayacağı anlaşılmaktadır.
The subject we focus on is the rights and debts of sides worker, employer, Turkish Formal Insurance Association(TFIA) in work -related accidents and work-related illnesses. Work-related accidents and work-related illnesses are high in number in our country, as well as, other countries. As industrial developments have occured in Turkey, this number has increased and become a significant problem. In our thesis, we studied how the insurance system is utilized on work- related accidents and illnesses in a chronological sequence,in both Turkey and the rest of the world. Next, we discussed the vocabulary of accidents,injuries, work-related illnesses and how they relate to constitutional law 506 which determines the situations related to work-related injuries and illnesses. In the third part, we studied the write and responsibilities of the workers,employers and TFIA. In the fourth part, we investigated harm and injuries(either physically or socially) as it pertains to the insured worker. In addition to the insured worker, the right of each family member involved is investigated. Closing the fourth part, we investigated the claims against employers and third parties and the settlements paid to workers or their families, as result of a work-related injury. Finally, when we assess all aspects of the subject we can easily see that the number of workers harmed or injuried in Turkey is greater than the numbers in other countries.Furthermore,we realize enough laws are in place to reduce or eliminate work related accidents; they just need to be properly enforced. It is also understandable that the judges in some cases hesitate in setting precedence in cases concerningwork-related accidents and illnesses. More often they prefer to applyprevious decisions given in similar cases. Moreover, the money paid to injuryed workers by TFIA is insufficient. In conclusion, if we make an overall assessment on the numbers of accidents and illnesses occurring in Turkey we can say the precautions taken for workers' health and safety are insufficient. We suggest Turkey's health and safety standards need to keep pace with industrial development to afford maximum protection to the worker.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5543
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112977.pdf
  Until 2099-12-31
7.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons