Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5539
Başlık: Birey-örgüt uyumunun iş tutumları üzerine etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of person-organization fit on work attitudes
Yazarlar: Efil, İsmail
Meydan, Bilçin
Saraç, Mehlika
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim-Organizasyon Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Birey-örgüt uyumu
Birey-örgüt uyum algısı
İş tutumları
Statü
Sosyalizasyon deneyimi
Person-organization fit
Perceived person-organization fit
Job attitudes
Status
Socialization experience
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Saraç, M. (2014). Birey-örgüt uyumunun iş tutumları üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bugüne kadar yapılan araştırmalar, çalışanların tutum ve davranışlarının şekillenmesinde bireysel faktörlerin veya çevresel faktörlerin yanı sıra özellikle iki faktörün karşılıklı etkileşiminin davranışlar ve tutumlar üzerinde etkili olduğunu savunmaktadır. "Bireyin değerleri ile bireyin içinde bulunduğu örgütün uyum içinde olması" olarak tanımlanan "Birey Örgüt Uyumu" yaklaşımı bu görüşün bir ürünüdür. Kendi değerleri ile örgütün değerleri arasında yüksek uyum algılayan çalışanların; pozitif iş tutumları göstermesi ve işten ayrılma niyetlerinin düşük olması beklenmektedir. Bu araştırmada; çalışanların Birey-Örgüt Uyum algılarının, çalışanların örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bunun yanında bu etki/ilişki örüntüsünü bireyin deneyimlediği sosyalizasyonun ve çalışanların örgüt içinde sahip olduğu statünün (mavi yaka-beyaz yaka) farklılaştıracağı varsayılarak sonuçlar analiz edilmektedir.
Recent researches noted that most of the employee attitudes and behaviors not be determined by only person or only work environment but also from the relationship between these two factors. Studies on person-organization fit which is defined as the congruence between individual and organizational values also support this assumption. It is expected that, employees who perceived high person-organization fit, demonstrate high positive job attitudes and low intention to leave. This study has conducted to investigate the effect of perceived Person-Organization Fit on employee's organizational commitment, organizational identification, job satisfaction and intention to leave. Addition to this aim, in this study it has been assumed and analyzed that this effects may differ according to socialization tactics which employees has experienced and employee's status (blue collar-white collar).
URI: http://hdl.handle.net/11452/5539
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
389539.pdf3.33 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons