Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5509
Başlık: Polimer ince filmlerin manyetik özelliklerinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of magnetic properties of polymer thin films
Yazarlar: Akay, S. Kemal
Güneş, Şenol
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Polimerler
Baryum ferrit
Manyetik özellikler
Nano yapılar
Polymers
Barium ferrite
Magnetic properties
Nanoparticles
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güneş, Ş. (2014). Polimer ince filmlerin manyetik özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tezde, üç farklı polimer içerisine katkılanan baryum ferrit (BF) nano parçacıkların yapısal, elektriksel ve manyetik özellikleri incelenmiştir. Yapısal incelemelerde XRD ve AFM, elektriksel incelemelerde I-V ve C-V ölçümleri ve manyetik incelemelerde ise VSM ve MFM teknikleri kullanılmıştır. Yapısal incelemelerde, baryum ferrit katkılı polimer ince filmlerin çok küçük kristal boyutlarına sahip oldukları belirlenmiştir. Yapılan AFM ölçümlerinde ise polimer filmlerin yüzey pürüzlülük değerlerinin 16 nm ile 240 nm arasında değiştiği gözlemlenmiştir. En düşük yüzey pürüzlülük değeri P(VA)-BF örneğinde elde edilmiştir. Elektriksel ölçümler oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Ortalama engel yüksekliği akım-gerilim ölçümlerinden 0,68±0,02 eV, kapasitans-gerilim ölçümlerinden de 0,75±0,02 eV olarak elde edilmiştir Polimer filmlerin VSM ölçümlerinden histeresis eğrileri elde edilmiştir. Histeresis eğrileri incelendiğinde polimer filmlerin ferromanyetik özellik gösterdikleri görülmektedir. En yüksek doyum mıknatıslanma değerine sahip örnek P(VA)-BF olarak ölçülmüştür. MFM resimlerinde gözlenen parlak ve mat bölgeler mıknatıslanma yönlerini belirtmektedir.
In this thesis, the structural, electrical and magnetic properties of three different type polymer films doped with barium ferrite nano particles have been investigated. XRD and AFM techniques were used for structural investigations. I-V and C-V measurements were used for electrical investigations and VSM and MFM were used for investigation of magnetic properties. In structural investigations, polymer films doped with barium ferrite have a very small crystalline size. The AFM results showed that the range of the polymer films surface roughness value is between 16 nm and 240 nm. The lowest surface roughness value was obtained in P(VA)-BF. Electrical measurements were carried out at room temperature. The average barriers heights of 0,68±0,02 eV and 0,75±0,02 eV was obtained from current-voltage and capacitance-voltage measurements, respectively. The hysteresis curves of the polymer films were obtained by VSM measurement. As can be seen from hysteresis curves, polymer films show ferromagnetic behavior. The highest saturation magnetization value was measured in P(VA)-BF. The bright and dark areas in MFM image is represented magnetization direction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5509
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
360506.pdf2.76 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons