Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5495
Title: Orta Asya Cumhuriyetleri'nden gelen Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler
Other Titles: Some factors affecting adaptation level middle Asia Turki Republics in Uludağ University
Authors: Altıntaş, Ersin
Azmaz, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Sosyal değişme
Social change
Sosyal özellikler
Social properties
Sosyokültürel sorunlar
Öğrenciler
Socio-cultural problems
Students
Türk Cumhuriyetleri
Üniversite öğrencileri
Turkish Republics
University students
Uyum
Adjustment
Yabancı uyruklu öğrenciler
Foreign domestic students
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Azmaz, S. (1995). Orta Asya Cumhuriyetleri'nden gelen Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın amacı, Orta Asya Cumhuriyetleri'nden (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moldavya, Karaçay) gelen Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin, cinsiyet, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve geldikleri ülkeler etmenlerinin; Kişisel Uyum, Sosyal Uyum ve Genel Uyum düzeylerine etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmada öğrencilerin uyum düzeylerini belirlemek amacıyla, "Hacettepe Kişilik Envanteri" (Özgüven, 1991) ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Alma Formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 1991-1992 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş, bir yıl boyunca Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi'nde Türkçe öğrenmiş 1993-1994 döneminde, Uludağ Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören "242" öğrenci oluşturmaktadır. Hacettepe Kişilik Envanteri ile toplanan veriler, araştırmacı tarafından belirlenen etmenler doğrultusunda analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, (X) Aritmetik Ortalama, (s) Standart Sapma, Tek-Yönlü Varyans Analizi ve T-Testi gibi istatistik teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin, Kişisel Uyum, Sosyal Uyum ve Genel Uyum düzeylerinin, "Cinsiyet" etmeni açısından incelenmesi sonucunda, kız ve erkekler arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Öğrencilerin, Kişisel Uyum, Sosyal Uyum ve Genel Uyum düzeylerinin, "Annenin Eğitim Durumu" etmeni açısından incelenmesi sonucunda, eğitim durumu üniversite ve üniversite üstü olan annelerin çocuklarının uyumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, Kişisel Uyum, Sosyal Uyum ve Genel Uyum düzeylerinin, "Babanın Eğitim Durumu" etmeni açısından incelenmesi sonucunda, eğitim durumu üniversite ve üniversite üstü olan babaların çocuklarının uyumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, Kişisel Uyum, Sosyal Uyum ve Genel Uyum düzeylerinin, "Geldikleri Ülkeler" etmeni açısından incelenmesi sonucunda, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Karaçay ve Moldavya'dan gelen öğrencilerin aralarında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5495
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042970.pdf
  Until 2099-12-31
2.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons