Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5487
Title: Tahirova Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen sığırların süt ve döl verimleri üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on milk and offspring yields of cattle raised in Tahirova Agricultural Plant
Authors: Tuncel, Erdoğan
İpek, Aydın
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Fertilite
Hayvancılık
Süt verimi
Sığırlar
Zootekni
Fertility
Animal husbandry
Milk yield
Cattles
Zootechnics
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, A. (1993). Tahirova Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen sığırların süt ve döl verimleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, Türkiye'nin batı kesiminde yer alan, Tahirova Tarım işletmesi'nde yetiştirilen Siyah-Alaca sığırlarda döl ve süt verimlerini inceleme amacına yöneliktir. Araştırmanın materyalini Tahirova Tarım işletmesi'ndeki 58 boğanın 663 dişi dölüne ait 2110 laktasyon kaydı oluşturmuştur. Elde edilen sonuçlar maddeler halinde aşağıda özetlenmiştir. a) İlkine damızlıkta kullanma yaşına ait gerçek genel ortalama 17.97 ay, yıl ve mevsime göre düzeltilmiş ortalama değer ise 18.91 ay olarak bulunmuştur. b) ilkine buzağılama yaşına ait gerçek genel ortalama 28.83 ay, yıl ve mevsime göre düzeltilmiş ortalama değer 27.41 aydır. c) Buzağılama aralığına ait gerçek genel ortalama 385 gün, yıl ve mevsime göre düzeltilmiş ortalama değer 388 gün olarak saptanmıştır. d) Kuruda kalma süresine ait gerçek genel ortalama 85.4 gün, yıl ve mevsime göre düzeltilmiş ortalama değer 89 gündür. e) Servis periyoduna ait gerçek genel ortalama 107.78 gün, yıl ve mevsime göre düzeltilmiş ortalama değer 109.58 gün olarak saptanmıştır. f) Gebelik başına tohumlama sayısına ait gerçek genel ortalama 1.45, yıl ve mevsime göre düzeltilmiş ortalama değer 1.43'dür. g) Laktasyon süresine ait gerçek genel ortalama 307.7 gün, yıl ve mevsime göre düzeltilmiş ortalama değer 309.7 gün olarak hesaplanmıştır. h) 305 günlük süt verimine ait gerçek genel ortalama 4822.23 kg, yıl ve mevsime göre düzeltilmiş ortalama değer 4581.53 kg'dır. Bu sonuçlara göre, bu ırk için gerek yurtdışmda, gerekse ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Tahirova Tarım işletmesi'nde olumlu sonuçlar alınmıştır.
The research was undertaken with the aim of investigating fertility and milk yields of Holstein cattles raised at the Tahirova fgrm in the Western part of Turkey. The material of the research complied 2110 lactation records belonging to 663 d ughters of 58 bulls of Tahirova State Farm. The results obtained from the research can be summarized as follows: a) The real mean value for the first breedıng age was found as 17.97 months and the corrected mean was 18.91 months. b) The value for the first calving age was calculated as 28.83 months as the real mean and as 27.41 months after correction. c) The mean for calving interval derived from real figures was 385 days and 388 days after correction. d) The average dry period was 85.41 days and after correction the mean was 89 days. e) The real mean days öpen (service period) was 107.78 days and the corrected average was 109.58 days. f) Insemination number per pregnancy was 1.45 and 1.43 as corrected. g) The real average lactation period was 307.7 days and it was corrected as 309.7 days. h) The average 305 days milk yield was 4822.23 kg and the corrected value was 4581.53 kg. Ali the results summarized above seems much better, when compared with results obtained from similar research carried out both in Turkey and abroad.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5487
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
027725.pdf
  Until 2099-12-31
2.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons