Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5458
Title: Yemeklik yağlarda yağ asitleri esterleştirme yöntemlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of fatty acid esterification methods in edible oils
Authors: Başoğlu, Fikri
Öztekin, Leman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yağ asidi
Metil ester
Zeytin yağı
Ayçiçek yağı
Margarin
Gaz likit kromatografisi
Fatty acid
Methyl ester
Olive oil
Sunflower oil
Margarine
Gas liquid chromatography
Issue Date: 30-Sep-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztekin, L. (1996). Yemeklik yağlarda yağ asitleri esterleştirme yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yemeklik yağlarda, yağ asitleri esterleştirme yöntemlerinin karşılaştırılması amacıyla, BF3-metanol (Bor Triflorür Metanol), ampulde direkt metilasyon, TMSH (trimethylsulphonium hydroxide) ve Na-metoksit (Sodyum Metoksit, CH3NaO) yöntemi olmak üzere dört farklı esterleştirme yöntemi ele alınmıştır. Zeytinyağı, ayçipekyağı, margarin örnekleri ve saf yağ asitleri analitik standart karışımlarına bu yöntemler uygulanmıştır. Zeytinyağı, ayçiçekyağı ve margarin örneklerinde analiz sonucu bulunan palmitik, stearik, oleik ve linoleik asit miktarları, istatistiki yöntemlerden tesadüf parsellerinde iki faktörlü deneme desenine göre her uygulamada beş tekerrürlü olarak analiz edilmiştir. Yağ asitleri analitik standart karışımları ile yapılan çalışmada palmitik, stearik, oleik ve linoleik asit tesadüf parselleri deneme desenine göre her bir uygulamada üç tekerrürlü olarak analiz edilmiştir (Düzgüneş 1975, Turan 1991). Palmitik, stearik, oleik ve linoleik asit anhidrit analitik standartlarına uygulanan esterleştirme yöntemleri sonucunda elde edilen değerler için yapılan varyans analizi sonucunda yöntemler arasında istatistiki anlamda fark bulunmamıştır. Yağ örneklerinde palmitik asit için yapılan varyans analizi sonucunda yöntemler ve yağ çeşitleri arasında farklılık bulunmuştur. Yöntem x Yağ çeşiti interaksiyonu önemli çıkmamıştır. Yağ örneklerinde stearik asit için yapılan varyans analizi sonucunda yöntemler ve yağ çeşitleri arasında farklılık görülmüştür. Yöntem x Yağ çeşiti interaksiyonu da önemli bulunmuştur. Yağ örneklerinde oleik asit için yapılan varyans analizi sonucunda yöntemler arasında istatistiki anlamda farklılık çıkmamış fakat yağ çeşitleri arasında farklılık görülmüştür. Yöntem x Yağ çeşiti interaksiyonu önemli bulunmuştur. Yağ örneklerinde linoleik asit için yapılan varyans analizi sonucunda yöntemler arasında ve yağ çeşitleri arasında farklılık görülmüştür. Yöntem x Yağ çeşitli interaksiyonu da önemli bulunmuştur. Varyans analizi sonucunda önemli bulunanlara Duncan testi (p=0.05) uygulanarak gruplandırmalar yapılmıştır.
In edible oil, in order to comporate of fatty acid esterification methods, BF3- methanol (Bor Triflorür Methanol), sealed tube direct methylation, transesterification with TMSH (trimethylsulphoniumhydroxide) and Na-methoxide (Natrium Methoxide, CH3NaO) methods were taken up. These methods were applied to olive oil, sunflower oil, margarine samples and mixed pure fatty acid analytic standards. Palmitic, stearic, oleic and linoleic acid amount which were found at the end of analysis in olive oil, sunflower oil and margarine samples were analysed statistically, according to two factorial experimental design in randomized plots and each treatment consist of five replicates. In the study of mixed pure fatty acid analytic standards, palmitic, stearic, oleic and linoleic acid were analyzed statistically according to experimental design in randomized plots and each treatment consist of three replicates (Düzgüneş 1975, Turan 1991). According to variance analysis for the esterification methods which were applied to palmitic, stearic, oleic and linoleic acid anhydride analytic standards the values were obtained by analysis. It was not found a statisticall difference between the methods. In oil samples, at the end of the variance analysis for palmitic acid, a difference was determined between the methods and oil kinds. Method x Oil kind interaction was found insignificant. In oil samples, at the end of variance analysis for stearic acid, between the methods and oil kinds a difference was determined, Method x Oil kind interaction was also found significant. It wasn't found a difference between the methods in the term of statistic as a result of variance analysis which was done in the oil samples for oleic acid, but was found a difference between the oil kinds. Method x Oil kind interaction was found significant. At the end of variance analysis for linoleic acid, between the methods and oil kinds were determined difference. Method x Oil kind interaction was found significant. The values that were found important to variance analysis were grouped according to Duncan test (p=0.05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/5458
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057391.pdf
  Until 2099-12-31
2.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons