Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5456
Title: Dünyadaki biyoetanol politikalarının Türkiye koşulları ile karşılaştırmalı incelenmesi ve Türkiye şartlarına uygunluk açısından biyoetanol üretiminde kullanılan hammaddelerin değerlendirilmesi
Other Titles: The comparative analysis of conditions of Turkey with the bioethanol policies In the world and the assessment of raw materials used in the production of bioethanol in terms of conformity with the requirements of Turkey
Authors: Akalın, Burcu
Seyrekbasan, Anıl M.
Keywords: Biyoetanol
Biyoyakıt politikaları
Şeker pancarı
Pancar melası
Şeker kamışı
Mısır
Zorunlu harmanlama oranı
Bioethanol
Biofuels policies
Sugar beet
Beet molasses
Sugar cane
Corn
Mandotary
Blending rate
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akalın, B. ve Seyrekbasan, A. M. (2015). "Dünyadaki biyoetanol politikalarının Türkiye koşulları ile karşılaştırmalı incelenmesi ve Türkiye şartlarına uygunluk açısından biyoetanol üretiminde kullanılan hammaddelerin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 157-168.
Abstract: Geleneksel olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarının yok olma riskinin artmakta olduğu günümüzde, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de en temel enerji kaynağı olan petrol ve doğalgazın, stratejik önemi daha da artmış, bu enerji kaynakları ekonominin vazgeçilmez birer girdisi haline gelmiştir. Türkiye gibi enerji arzında dışa bağımlılık oranı yüksek olan ülkeler için enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve olabildiğince yerli kaynakları devreye sokmak önemlidir. Türkiye’nin dış ticaret açığının önemli bir bölümünü oluşturan ithal petrol tüketimine, sera etkisi yapan gazlara ve çevre kirliliği sorunlarına belli düzeyde de olsa çözüm olabilecek biyoetanol önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Dünyadaki biyoetanol politikaları, Türkiye koşulları ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş, ayrıca biyoetanol hammaddeleri Türkiye şartlarına uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Şeker pancarı, şeker kamışı, pancar melası, mısır ve buğdayın Türkiye, Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) biyoetanol üretimindeki kullanımı üzerine araştırmalar ve hesaplamalar yapılmış özellikle Türkiye ile AB, ABD, Brezilya ve Çin’de uygulanan politikalar üzerinde durulmuştur.
As increased risk of extinction of commonly used conventional energy resources of today; the strategic importance of oil and natural gas, which are the main energy sources, has been elevated to new heights in Turkey like in the world and these energy resources have become indispensable input to the economy. It is vital for countries with a high external dependency like Turkey in energy supply to diversify energy resources and utilize local sources to the maximum extent possible. In this regard bioethanol, which can be a remedy for oil import that constitutes an important part of Turkey’s foreign trade deficit, greenhouse gases and environmental pollution, has been gaining significance. In this study, the bioethanol policies in the world have been examined in comparison with the conditions of Turkey and the raw materials for bioethanol have also been assessed in terms of compatibility with current framework in Turkey. Researches and analyses on the use of sugar beet, sugar cane, sugar beet molasses, corn and wheat in bioethanol production in Turkey, the European Union (EU), the United States (US) were made and in particular the implementation of the policies in EU, US, Brazil, China and Turkey were discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154239
http://hdl.handle.net/11452/5456
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_16.pdf239.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons