Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5444
Title: Defne yaprağı artığının biyoetanol üretiminde kullanım potansiyelinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the utilization potential of laurel leaf residues for bioethanol production
Authors: Göycıncık, Sezer
Yücel, Yasin
Keywords: Defne yaprağı artığı
Biyoetanol
Sakkarifikasyon
Fermantasyon
Laurel leaf residue
Bioethanol
Saccharification
Fermentation
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göycıncık, S. ve Yücel, Y. (2015). "Defne yaprağı artığının biyoetanol üretiminde kullanım potansiyelinin araştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 87-96.
Abstract: Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yakıtlar son on yılda özellikle fosil yakıtların tükenmesi ile ilgili endişeler nedeniyle büyük bir ilgi görmektedir. Sürekli artan maliyetler ve işlenmemiş yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler nedeniyle araştırmalar son yıllarda katlanarak artmıştır. Mısır, şeker kamışı ya da tahıl danelerinden ticari ölçekte yenilenebilir yakıtlar elde edilebilmesine rağmen, üretim maliyetlerini düşürebilecek hammaddelerin kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Hammadde toplam üretim maliyetinin önemli bir bölümüne karşılık gelmektedir. Biyokütlenin etanole dönüştürülmesi sürecinde lignoselülozik tabanlı artık maddeler önemli bir kaynaktır. Lignoselülozik tabanlı atıkların yenilenebilir yakıt üretiminde hammadde olarak kullanımı büyük ölçekte ve bölgesel elde edilebilirlik, düşük maliyet ve atık problemlerinin çözülmesi gibi avantajlar içermektedir. Bu çalışmada hammadde olarak uçucu yağı alınmış defne yaprağı artığı kullanılmıştır. Hammaddeye sırasıyla sakkarifikasyon ve fermantasyon işlemleri uygulanmıştır. Sakkarifikasyon işlemi sonucunda elde edilen indirgen şeker miktarı UV-VIS spektrofotometresiyle belirlenmiştir. Fermantasyon işlemi sonucunda elde edilen etanol miktarı GC-MS ile belirlenmiştir. En yüksek indirgen şeker derişimi (11.30 g/L) 75 IU/g substrat Novozyme 188.16 IU/g substrat Celluclast 1.5 L yüklemesinde ve 60ο C’de elde edilmiştir. En yüksek etanol derişimi ise (4.88 g/L) maya miktarı 10.1 g/L; pH 5.49 ve 37ο C’de elde edilmiştir.
Fuels obtained from renewable resources have deserved a great deal of interest during the past decades mainly due to concerns about fossil fuels depletion. Research efforts have been multiplied in the last years as a consequence of constant increasing costs and environmental impact derived from the use of crude-based fuels. Although renewable fuels are now obtained in a commercial scale from corn, sugarcane or cereal grains, the use of feedstocks that may reduce production costs is a need. Raw material can account for an important part of the total production cost. Lignocellulosic waste materials are the target for a biomass-to-ethanol conversion process. Advantages of using lignocellulosic waste as raw material for renewable fuel ethanol production also include a large and local availability, low cost and solution to disposal problems. In this study, essential oil extracted laurel leaf residues was used as feedstock. Saccharification and fermentation processes were applied to the feedstock respectively. Amount of the reducing sugar was obtained from the saccharification process was determined by UV-VIS spectrophotometer. Amount of the ethanol was obtained from the fermentation process was determined by GC-MS. The maximum concentration of reducing sugar (11.30 g / L), was obtained with 75 IU / g substrate Novozyme 188.16 IU / g substrate Celluclast 1.5 L loads and at 60ο C. The maximum concentration of ethanol (4.88 g / L) was obtained with amount of yeast 10.1 g / L; pH 5.49 and at 37ο C.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154232
http://hdl.handle.net/11452/5444
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_9.pdf234.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons