Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5433
Title: Besi sığırlarının bitirme dönemi rasyonlarında pirinç kepeğinin kullanım olanakları
Other Titles: Use of rice bran in finishing beef cattle rations
Authors: Biricik, Hakan
Meral, Yavuz
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Besi sığırı
Pirinç kepeği
Besi performansı
Bazı karkas ve kan parametreleri
Feedlot cattle
Rice bran
Performance
Selected carcass and blood parameters
Issue Date: 30-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Meral, Y. (2015). Besi sığırlarının bitirme dönemi rasyonlarında pirinç kepeğinin kullanım olanakları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, besi sığırlarının bitirme dönemi rasyonlarındaki mısırın, belirli oranlarda pirinç kepeği ile ikamesi sonucu, besi performansı, bazı kan ve karkas parametreleri üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hayvan materyali olarak 44 baş erkek Holstein ırkı sığır kullanılmıştır. Hayvanlar canlı ağırlıklarına göre 4 farklı gruba ayrılarak, farklı düzeylerde pirinç kepeği içeren rasyonlar ile beslenmişlerdir. Kontrol grubundaki hayvanlara verilen rasyonlar pirinç kepeği içermezken, Pirinç 1 (P1), Pirinç 2 (P2) ve Pirinç 3 (P3) gruplarındaki hayvanlara verilen rasyonlarda bulunan mısır sırasıyla %12.74, %21.20 ve %30.29 miktarlarında pirinç kepeği ile ikame edilmiştir. Araştırma boyunca düzenli olarak kaydedilen yem tüketimi, 0, 30, 66 ve 95. günlerde belirlenen canlı ağırlık ölçümleri ve bu parametrelerden elde edilen yemden yararlanma oranları ile denemenin 0, 66 ve 95. günlerinde ultrason yardımıyla alınan görüntülerin analizleri sonucunda da kontrol ve deneme grupları arasında deri altı yağ kalınlığı, M. Longissimus dorsi derinliği, ve 95. günde kas içi yağ dağılımı parametreleri bakımından önemli farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05). Aynı tarihlerde araştırma hayvanlarından alınan kan örneklerinde gerçekleştirilen analizlerin sonucunda; serum glikoz, alkalin fosfataz, büyüme hormonu, insülin benzeri büyüme faktörü-I, leptin, triiyodotironin düzeyleri bakımından kontrol ve deneme grupları arasında önemli düzeyde fark saptanamamıştır (P>0.05). Araştırmanın 95. gününde kan üre nitrojeni, serum konjuge linoleik asit ve tiroid stimülan hormon, 66. ve 95. günlerinde ise serum aspartat aminotransferaz düzeyleri bakımından araştırma grupları arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir (P<0.05). Bu araştırmanın sonuçlarına göre, bitirme döneminde bulunan besi sığırlarının rasyonlarındaki mısır, besi performansı ve ultrason ile belirlenen karkas parametreleri olumsuz yönde etkilenmeksizin %30.29 düzeyine kadar pirinç kepeği ile ikame edilebilmektedir.
This study was conducted to evaluate the effects of replacement of different rice bran levels with corn in feedlot finishing diets on performance, selected blood and carcass parameters. Forty four Holstein bulls were used in this study. Animals were divided into four groups according to their body weights and each group consisted total of 11 animals. Rations offered to control group were not contained rice bran, where corn was replaced in rations offered to Rice 1 (P1), Rice 2 (P2) and Rice 3 (P3) groups at the levels of 12.74, 21.20 and 30.29%, respectively. Rations offered to all experimental groups were prepared to be isocaloric and isonitrogenic. There were no significant differences between control and experimental groups for dry matter intake, daily weight gain and feed convertion ratio parameters (P>0.05). In addition to that, ultrasound carcass traits such as rib fat thickness, longissimus muscle depth and marbling were not differed between control and experimental groups at 0, 66 ve and 95d of the study (P>0.05). Blood samples were collected at the same days when carcass images were recorded and no significant differences were observed for serum glucose, alkaline phosphatase, growth hormone, insulin-like growth factor-I, leptin, triiodothyronine levels between control and experimental groups during the study (P>0.05). At the 95d of study, blood levels of urea nitrogen, serum conjugated linoleic acid, thyroid stimulating hormone significant differences were observed where aspartate aminotransferase levels were differed between control and experimental groups both 66 and 95d of the study. According to results of this study, corn can be replaced in feedlot finishing diets with rice bran up to levels of 30.29% without adversely affecting the overall performance and ultrasound carcass traits. In spite of some blood parameters were significantly differed between experimental groups during the study, these differences did not affect the performance and ultrasound carcass traits. Therefore, one can be summarized that, rice bran can be utilized as an alternative feed stuff replacement for corn in feedlot finishing diets.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5433
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426561.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons