Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5423
Title: Bursa-Uludağ bölgesinin herpetofaunası
Other Titles: Herpetofauna of Bursa-Uludağ region
Authors: Uğurtaş, İsmail Hakkı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Herpetofauna
Bursa
Uludağ
Issue Date: 16-Feb-1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğurtaş, İ. H. (1988). Bursa-Uludağ bölgesinin herpetofaunası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa-Uludağ bölgesinden toplanmış 13 familya'ya ait 32 tür incelenmiştir. Bu türlerden 9 tanesi kurbağalar, 3 tanesi kaplumbağalar, 11 tanesi kertenkeleler ve 9 tanesi yılanlar grubuna dahildir. Çalışmamızda bu türlerin folidosis özellikleri, renk ve desen durumları, vücut ölçüleri ve imkânlar nisbetinde eko­lojik özellikler incelenmiştir. Ayrıca renk ve desen durumlarını göstermek ve hay­vanların yaşadığı biotoplar hakkında bilgi vermek üzere bunlara ait fotoğraflar veril­meye çalışılmıştır. Bu bölgeye ait literatür kayıtlarında bulunan 32 türden sadece 5 tür'e ait numuneler tüm aramalarımıza rağmen bulunamamıştır. Bunlar yılanlar­ dan Corenella austriaca, Eirenis modestus ve Vipera. ammodytes kurbağalardan Bufo bufo ve Salamandra salamandra'dır. Ayrıca Bursa il sınırları içinde tarafımız­dan yeni kaydedilmiş 5 tür'e ait numuneler bulunmuştur. Bunlar da yılanlardan Malpolon monspessulanus ve Elaphe situla kertenkelelerden Lacerta trilineata ve Ablepharus kitaibeli, kurbağalardan Pelobates syriacus'tur. Bursa-Uludağ bölgesine ait bizim yeni bulduklarımız ve literatür kayıtlarıy­la beraber bütün herpetofauna'ya ait türler sırasıyla şunlardır : Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Triturus vittatus, Pelobates syriacus, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana ridibunda, Rana dalmatina, Rana macrocnemis , Emys orbicularis, Mauremys caspica, Testudo greaca, Crytodactylus kotschyi, Anguis fragilis, Ophisaurus apodus, Podarcis muralis, Lacerta saxicola, Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Lacerta danfordi, Ophisops elegans, Mabuga aurata, Ablepharus kitaibeli, Typhlops vermicularis, Coluber caspius, Coluber najadum, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla, Natrix natrix, Natrix tessellata, Malpolon monspessulanus ve Telescopus fallax'dır. Ayrıca Avrupa ve Anadolu’ya ait dağılış haritalarından istifade edilerek, araştırma bölgemizde bulunan türlerle bazı zoocoğrafik bilgiler teyid edilmiş veya daha fazla aydınlatılmış olmaktadır.
This investigation covers studies on 32 species from 13 families, collected from Bursa-Uludağ. Out of these 9 belong to the group of frogs, 3 to the torto ises, 11 to the lizards and 9 to the snakes. The pholidosis characteristics, colour and pattern situation, body measure ments and to some extent ecological characters of these species were studied. The photographs have been taken to show their colour and pattern as well as the position of the biotopes. In additions the zoogeogrophical observations have also been put forth with the help of distribution snaps from Europe and Anatolia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5423
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003551.pdf
  Until 2099-12-31
7.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons