Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5421
Title: The effects of feeding frequency on growth performance and proximate composition of young Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)
Other Titles: Yavru Nil tilapyalarında (Orerochromis niloticus L.) büyüme performansı ve vücut bileşimi üzerinde yemleme sıklığının etkisi
Authors: Kaya, Gülderen Kurt
Bilgüven, Murat
Keywords: Nile tilapia
Feeding frequency
Growth performance
Feed consumption
Proximate composition
Nil tilapyası
Yemleme sıklığı
Büyüme performansı
Yem tüketimi
Vücut bileşimi
Issue Date: 16-Mar-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, N. K. ve Bilgüven, M. (2015). "The effects of feeding frequency on growth performance and proximate composition of young Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 11-18.
Abstract: In this study, the effects of four different feeding frequency (once (I), twice (II), three (III), or six (VI) meals a day) on the growth performance, feed consumption, feed conversion ratio and proximate composition of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) were investigated. The average live weight of 420 Nile tilapia used in this experiment were 9.39 ± 0.19 g. Four trial groups were tested in triplicate for 10 weeks and 35 fish were stocked in each tank. The fish were fed with the feed (35% CP; 11.7 MJ DE/kg) taken from a commercial feed company. At the end of the study, it was observed that there were important differences among the groups in terms of average live weight, live weight gain, feed consumption, feed conversion ratio (FCR), protein efficiency ratio (PER) and specific growth ratio (SGR) were found statistically significant (P<0.05). Moreover, the difference in the composition of carcass among the groups is found statistically significant (P< 0.05).Consequently, it is understood that feeding frequency has an important effect on growth rate: there is a linear correlation in young fish, and there is a non- linear correlation in adult fish.
Bu çalışmada Nil Tilapyalarının büyüme performansı, ortalama yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ile toplam vücut ve karkas kompozisyonu üzerinde yemleme sıklılığının (günde 1, 2, 3 ve 6 öğün) etkisi araştırılmıştır. Denemede, ortalama ağırlığı 9.39±0.19 g olan 420 adet Nil Tilapyası kullanılmıştır. Bu amaçla her biri 3 paralelden oluşan 4 grup oluşturulmuş ve çalışma 10 hafta sürmüş olup, her bir tanka 35 adet balık stoklanmıştır. Çalışmada % 35 ham protein (HP) ve 11.7 MJ/kg sindirilebilir enerji (SE) içeren ticari bir yem kullanılmıştır. Deneme sonunda, ortalama canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, proteinden yararlanma oranı ve özel büyüme oranı bakımından gruplar arasında önemli fark bulunmuştur (P<0.05). Bununla beraber, gruplar arasında karkas bileşimi bakımından gözlenen farkın da önemli olduğu gözlenmiştir (P<0.05). Sonuç olarak, büyüme oranı üzerinde yemleme sıklığının yavru balıklarda önemli bir etkisinin olduğu ancak büyümeyle birlikte bu etkinin azaldığı söylenebilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154224
http://hdl.handle.net/11452/5421
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_1.pdf178.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons