Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5394
Title: Bezelye (Pisum sativum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarında karışım oranları ve biçim zamanlarının otun verimi ile kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of seed rates in mixtures of pea (Pisum sativum L.) + barley (Hordeum vulgare L.) and cutting stages on the hay yield and its quality
Authors: Uzun, Ayşen
Aşık, Ferrin Ferda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Karışım oranı
Biçim zamanı
Bezelye
Arpa
Yaş ot verimi
Kuru madde verimi
Mixture rate
Cutting stage
Pea
Barley
Forage yield
Dry matter yield
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aşık, F. F. (2006). Bezelye (Pisum sativum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarında karışım oranları ve biçim zamanlarının otun verimi ile kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma; Bursa kıraç koşullarında bezelye (Pisum sativum L .) + arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarında, karışım oranları ve biçim zamanlarının otun verimi ile kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 20032005 yıllarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinde yürütülmüştür. Tüm parsellerde bitki boyu, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, yatma indeksi, botanik kompozisyon, ham protein oranı ve ham protein verimi gibi özellikler belirlenmiştir. Yapılan araştırmada; karışım oranları ve biçim zamanlarının belirlenen özellikler üzerine önemli etkilerde bulunduğu saptanmıştır. Genel olarak; iki yıllık araştırma sonuçlarına göre, en yüksek yeşil ot verimi %75 P57(K)+%25 Bornova karışım oranında ve arpanın tam başakta olduğu dönem ile bezelyede alttaki baklaların bağlandığı dönemde elde edilmiştir. %50 P57(K)+%50 Bornova ile %75 P57(K)+%25 Bornova karışımında ve arpanın süt olum dönemi ile bezelyede baklaların dolmaya başladığı dönemde en yüksek kuru madde verimi elde edilmiştir. En yüksek ham protein oranı %25 P57(K)+%75 Bornova karışımı ile arpanın sapa kalktığı ve bezelyenin vejetatif olduğu dönemde bulunurken en yüksek ham protein verimi ise %25 P57(K)+%75 Bornova karışımında arpanın süt olum dönemi ile bezelyede baklaların dolmaya başladığı devrede belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; Bursa kıraç koşullarında bezelyenin yarı-yapraklı P57(K) hattı, arpa ile en az 50:50 oranında karıştırılmalı ve arpanın süt olum döneminde hasat edilmelidir.
This research was conducted to determine the effects of seed rates in mixtures of pea (Pisum sativum L.) + barley (Hordeum vulgare L.) and cutting stages on the hay yield and its quality, under dry conditions of Bursa, Turkiye. Research was designed between 2003 and 2005 at Uludag University Agricultural Faculty, Agricultural Research and Application Center. The morphological and agricultural characteristics such as plant height, forage and dry matter yield, standing ability, botanical composition, crude protein content and crude protein yield of hay were determinated at this research. Seed rates in mixtures and cutting stages affected significantly on the characteristics investigated in this study. According to the two years experimental results, the highest forage yield was obtained for %75 pea (cv. P57K)+%25 barley (cv.Bornova) mixture at full-spike stage of barley with bottom pea pods formed. The highest dry matter yield was obtained from %50 pea (cv. P57K)+%50 barley (cv.Bornova) and %75 pea (cv. P57K)+%25 barley (cv.Bornova) mixture rates and from milk-dough stages of barley with the stage which pods filled-up at pea. The highest crude protein rate was determined from %25 pea (cv. P57K)+%75 barley (cv.Bornova) mixture rates with at jointing stage of barley and the vegetatif stage at pea. The highest crude protein yield was obtained from %25 pea (cv. P57K)+%75 barley (cv.Bornova) mixture rates and from milk- dough stages of barley with the stage that pods filled-up at pea. As a result of this research, semi-leafless P57(K) line should be mixtured with barley at the least 50:50 seed rates, and harvested at milk-dough stage of barley in Bursa arid conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5394
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202228.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons