Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5391
Başlık: Bursa bölgesindeki koyunlarda campylobacter ve salmonella enfeksiyonları
Diğer Başlıklar: Campylobacter and salmonella infections in sheep in Bursa
Yazarlar: Kahraman, Mustafa
Büyükçoban, A. Figen
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kampilobakter enfeksiyonları
Koyunlar
Salmonella enfeksiyonları-hayvan
Campylobacter infections
Sheep
Salmonella infections-animal
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Büyükçoban, A.F. (1988). Bursa bölgesindeki koyunlarda campylobacter ve salmonella enfeksiyonları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma Bursa bölgesinde görülen yavru atma olaylarında Brucella enfeksiyonunun yanında rol oynayan Campylobacter ve Salmonella enfeksiyonlarının durumlarını ortaya koymak amacıyla planlanmıştır, Çalışmada 95 atık koyun fetus'u ve doğumundan sonra ölen enteritli bir kuzunun iç organları bakteriyolojik olarak incelenmiş ve abort görülen sürülerden alınan kan serumlarından serolojik testler yapılmıştır. Araştırmada 4 C.fetus intestinalis (%4.16), 9 S. abortus ovis (%9.5) ve 23 Brucella mikroorganizması (%24.2) izole ve identifiye edilmiştir. Atık yaptığı belirtilen 479 koyundan alınan kan serumlarına: C. fetus intestinalis, S. abortus ovis ve Bruselloz yönünden sırasıyla komplement fikzasyon,tüp aglutinasyon ve Rose Bengal Playt, tüp aglutinasyon, komplement fikzasyon testleri uygulanmıştır. 18 serum(%3.75) C.fetus intestinalis, 27 serum(%5.63) S. abortus ovis ve 176 serum (%36.74) Bruselloz yönünden pozitif bulunmuştur. C. fetus intestinalis izoleleri streptomisine, kloramfenikole, oksitetrasikline, gentamisine, rifamisine ve penisiline duyarlı, S. abortus ovis izoleleri ise kloramfenikole, oksit etrasikline, rif amisine, streptomisine ve arapisiline duyarlı bulunmuştur.
In this study cases abortus seen in Bursa region due to C. fetus intestinalis and S. abortus ovis along with. Brucella infection were investicated.în this work 95 aborted sheep fetuses and internal organs of a enteritic lamb died soon after delivery were carried on the blood serum samples taken the sheep in infected herds. In this research, C. fetus intestinalis (4.16%), 9 S. abortus ovis (9.5%) and Brucella microorganism (24.2%) have isolated and identified. The blood samples of 479 sheep reported by aborted serologically tested for the presence of antibodies for C. fetus intestinalis, S. abortus ovis and standart antigen of Brucella, 18 serum for C. fetus intestinalis(3.75%),27 serum for Soabortus ovis (5.63%) 176 serum for Brucella infection were found positive. The isolates C.fetus intestinalis and S. abortus ovis were found streptomycin, chlorampherr: nicol,oxytetracyclin, gent amicin,rifamicin, penicillin and chloramphenicol, oxytetracyclin,rifamicin, streptomycin, ampicillin respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5391
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
003550.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.59 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons