Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5389
Title: Taşıt tasarımı için bilgisayar destekli tasarım optimizasyon algoritması geliştirilmesi
Other Titles: Development of a computer aided design optimization algorithm for vehicle design
Authors: Öztürk, Ferruh
Yıldız, Mehdi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Modal analiz ve modal test
Gürültü ve titreşim
Sonlu Elemanlar
Modal analysis
Modal test
Noise and vibration
FEM
Issue Date: 7-Feb-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, M. (2006). Taşıt tasarımı için bilgisayar destekli tasarım optimizasyon algoritması geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Otomobillerdeki gürültü ve titreşimler müşterilerin tercihlerini direk olaraketkiler hale gelmiştir. Satış sonrasında da müşterilerin kullandıkları araca karşı beğenisi,araçlarının ses ve titreşim özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Müşterinin beğenisininkazanılması, firmaların hem iç piyasada hem de dış piyasada daha rekabetçi olmasınısağlayacaktır. Artık günümüz şartlarında, müşterilerin otomobil alırken dikkat ettiklerien önemli unsur, konfor olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir otomobilde konforbakımından en önemli parametreler de gürültü ve titreşimdir.Bu çalışmada bir otomobilin bilgisayar destekli sonlu elemanlar metodunadayalı gürültü ve titreşim analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapının gürültü ve titreşimkarakteristikleri belirlenerek aracın belirli frekanslarda yoğunlaşan gürültü ve titreşimnedenleri araştırılmıştır. Eş zamanlı olarak yapılan deneysel ölçümlerle analiz sonuçlarıkarşılaştırılarak uygulanan yöntemlerin doğruluğu tespit edilmiş ve ileride yapılacakbenzer çalışmalarda geliştirilen bu yöntemin tasarım evresinin erken safhalarındakullanılması ile çok maliyetli prototip imali ve çok zaman gerektiren test sayısınınazaltılması hedeflenmiştir.Bu çalışmada araç gövdesinin sonlu elemanlar modelinin oluşturulması veyapısal modal analizler Altair HyperMesh programında, akustik ve titreşim analizleri deLMS Virtual.Lab programında gerçekleştirilmiştir. Sonuçların karşılaştırılması içinLMS Test.Lab programı ve donanımları ile yapılan deneysel ölçümlerdenyararlanılmıştır.
The noise in the vehicle compartment and the vibration on the vehicle bodywhich are very effective parameters for the preference of the humans. After the sale,pleased of the customers is associated with noise and vibration quality of the vehicle.The passenger comfort is key to competition between manufacturers. Any more, intoday conditions the most important thing for the customers is comfort and the mostimportant parameters for the comfort are noise and vibration.In this project, the noise and vibration analysis are made by the computer aidedfinite element method. The noise and vibration characteristics of the structure aredefined and the possible causes of the noise and vibration at a certain frequency havebeen investigated. The validation of the method is identified by the compare of thestructural analysis results with the experimental measurements which are made at thesame time. The object at the feature projects by using this improved method in the earlydesign phases is decrease the making of the expensive prototypes and the number of theexperimental test.The finite element model of the vehicle body and the structural modal analysisare created with the Altair HyperMesh, the NVH analysis is performed by the softwareVirtul.Lab of the LMS. For the compare of the results, the experimental measurementsare used which are performed in the LMS Test.Lab and using measurement systems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5389
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183776.pdf9.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons