Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5357
Title: Bursa yöresinde yetiştirilen armut ağaçlarının azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile beslenme durumlarının incelenmesi
Other Titles: The investigation of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium nutrition status of pear orchards in Bursa region
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
Gürel, Serhat
Başar, Haluk
Keywords: Bursa yöresi
Armut
Yaprak analizi
Beslenme durumu
Bursa region
Pear
Leaf analysis
Nutritional status
Issue Date: 3-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürel, S. ve Başar, H. (2014). "Bursa yöresinde yetiştirilen armut ağaçlarının azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile beslenme durumlarının incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-11.
Abstract: Bu araştırma, Bursa yöresindeki armut (Pyrus communis L.) bahçelerinin makro bitki besin elementleri yönünden beslenme durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, yöreyi temsil edecek şekilde 76 adet armut bahçesinden toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır. Toprakların toplam N, yarayışlı P, değişebilir Mg ve Ca, konsantrasyonlarının çoğunlukla yeterli konsantrasyonlarda olduğu belirlenmiştir. Bahçe topraklarının büyük kısmının K konsantrasyonları yönünden yetersiz olduğu belirlenmiştir. Yaprak analiz sonuçlarına göre; N genellikle yeterli düzeyde bulunurken, ağaçların yarısında K, Ca ve Mg yetersiz düzeyde bulunmuştur. Yaprak örneklerinin tamamında ise fosfor konsantrasyonları bakımından bir eksiklik görülmemiştir.
This research was carried out to determine the macro nutrient status of pear orchards, planted in Bursa region, by means of soil and plant analysis. For this purpose 76 pear gardens were determined. According to the results of the analysis total N, available P, exchangeable Mg, and Ca contents were sufficient. The amount of exchangeable K contents were insufficient in soils. Considering the results of leaf analysis, contents of N were found to be generally sufficient. Half of the trees were sufficient for K, Ca and Mg contents. Also P was found to be above the limit values in all samples.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Haluk Başar'ın danışmanlığında Serhat Gürel tarafından hazırlanan "Bursa yöresinde armut plantasyonlarında görülen mikro besin elementleri (Fe, Zn ve B) noksanlıklarının teşhisi ve giderilmesi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154206
http://hdl.handle.net/11452/5357
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_1_1.pdf962.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons