Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5337
Title: Endülüs Emevî Emiri Abdurrahmân b. Hakem (El-Evsat) ve dönemi
Other Titles: Emir of Endulus Emevi Abdurrahmân b. Hakem (El-Evsat) and his period
Authors: Yıldız, Şevket
Karaduman, Yakup
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Abdurrahman b. Hakem
Endülüs
Darü’s-sikke
Edebiyat
İlmi faaliyetler
Andalucia
Literature
Scientific activities
Issue Date: 11-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaduman, Y. (2017). Endülüs Emevî Emiri Abdurrahmân b. Hakem (El-Evsat) ve dönemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Endülüs Emiri Abdurrahmân b. Hakem'i (II. Abdurrahmân) konu alan bir araştırmadır. Ancak bu dönem tek başına ele alındığında anlaşılamayacağı için, II. Abdurrahmân'dan önceki dönemlere de genel olarak değinildi. Bundan dolayı çalışmanın giriş kısmı Endülüs'ün fethiyle başlayıp, Abdurrahmân b. Hakem dönemine kadar uzanmaktadır. Birinci bölümde, II. Abdurrahmân'ın doğumu, hayatı ve tahta geçişi ele alınmaktadır. İkinci bölümde bu devirde gerçekleşen askeri, siyasi ve sosyal isyanların nedenlerine ve sonuçlarına yer verildi. Üçüncü bölümde gerçekleşen ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik faaliyetlere değinilip son kısımda dönemin ordu yapılanmasından bahsedildi. Bu bölümde anlatılan Dâru's-Sikke, Endülüs Emevi devletinin ekonomik açıdan gücünü göstermesi bakımından önem arzetmektedir. Ayrıca bu dönemde gerçekleşen ilmi ve kültürel alanlardaki gelişmeler, Endülüs topraklarında yeni bir medeniyetin oluşmasına vesile oldu. Yeni medeniyetin inşasında, Abbasi devletinden en üst düzeyde istifade edildi. Son bölümde ise II. Abdurrahmân'ın devlet yönetiminden, edebi kişiliğinden, oğlu Muhammed'i veliaht tayin etmesinden ve nihayetinde ölümünden bahsedilerek çalışma tamamlanmıştır.
This research focuses on the Andalusian Amir Abdurrahmân b. Hakem (II. Abdurrahmân). However, as this period cannot be truly understood when dealth with on its own, a general overview of the periods before Abdurrahmân II is given as well as a that of Abdurrahmân II himself. Because of this, the introductory chapter of this study will cover a wide scope beginning at the conquest of the Andalusian Peninsula and ending with the period of Abdurrahmân b. Hakem. The first chapter will focus on the birth, life and succession to the throne of Abdurrahmân II. The second part will deal with the reasons and consequences of the military, political and social rebellions that took place during this period. The third part, touching upon the scientific, cultural, social and economic activities, discusses the structure of the army. The Dâr as-Sikka mentioned in this part is of great importance as it represents the Andalusian Ummayads' economical power. Furthermore, the developments that took place in scientific and cultural fields during this period led to the development of a new civilisation on Andalusian soil. During the construction of this civilisation they benefited from the Abbasid Empire's elite. In the last part, the study is concluded by discussing Abdurrahmân's rule, his literary identity, his son's election as crown prince and finally his death.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5337
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481455.pdf
  Until 2020-05-13
4.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons