Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5328
Title: Enne Baraj Gölündeki (Kütahya) bazı balık türlerinin helminth faunası
Other Titles: Helminth fauna of some fish species in Enne Dam Lake (Kütahya)
Authors: Altunel, Faik Naci
Koyun, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Enne Barajı
Monogenea
Digenea
Cestoda
Nematoda
Acanthocephala
Enne Dam Lake
Issue Date: 14-Feb-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koyun, M. (2001). Enne Baraj Gölündeki (Kütahya) bazı balık türlerinin helminth faunası. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma 1998-2000 yıllarında gerçekleştirilmiş olup, bu amaçla araştırma bölgesinde tespit edilen 6 değişik istasyondan aylık periyotlar halinde olmak üzere balık örnekleri toplanmıştır. Araştırma sonucu Monogenea'dan 5 (Dactylogyrus fraternus, Dactylogyrus alatus, Dactylogyrus anchoratus, Gyrodactylus katharineri ve Diplozoon homoion), Digenea'dan 1 (Allocreadium isoporum), Cestoda'dan 3 (Bothirocephalus acheilognathi, Ligula intestinalis, Biacetabulum appendiculatum), Nematoda'dan 2 (Contracaecum sp., Philometra ovata), ve Acantocephala'dan da 1 türün (Pomphorhynchus laevis) bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma süresince tespit edilen bu türlerden, Dactylogyrus fraternus, D. alatus D. anchoratus, Gyrodactylus katharineri (Monogenea), Allocreadium isoporum (Digenea) Biacetabulum appendiculatum (Cestoda), Philometra ovata (Nematoda) Türkiye helminth faunası için yeni kayıttır.
This study was carried out between 1998-2000 years. For this purpose, periodically for each mounth, fish samples were obtained from six different stations of studying area. At the end of study, 5 species of Monogenea (Dactylogyrus fralernus, Dactylogyrus alatus, Dactylogyrus anchoratus, Gyrodactylus katharineri and Diplozoon homoion), 1 species of Digenea (Allocreadium isoporum), 3 species of Cestoda (Bothirocephalus acheilognathi, Ligida intestinalis, Biacelabulum appendiculatum), 2 species of Nematoda (Contracaecum sp., Philometra ovata), and 1 species of Acanthocephala (Pomphorhynchus laevis) were found. Among these parasites found during the study, (Dactylogyrus fralernus, Dactylogyrus alatus, Dactylogyrus anchoratus and Gyrodactylus katharineri (Monogenea), Allocreadium isoporum (Digenea), Biacetabulum appendiculatum (Cestoda) and Philometra ovata (Nematoda) are new records for helminth fauna of Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5328
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109753.pdf
  Until 2099-12-31
14.97 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons