Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5321
Title: Âlim Muhammed b. Hamza Güzelhisari el-Aydınî'nin fıkha dair bazı risalelerinin tahkiki
Other Titles: The critical edition of Âlim Muhammed b.Hamza Güzelhisari al- Aydınî's some rasael in islamic law
Authors: Kumaş, Mehmet Salih
Mohammed, Mohammed Najat
Uludağ Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Güzelhisari
El-Aydınî
Mecmu’atu resaili Güzelhisari
Fıkıh
Osmanlı
Majmu’a rasael Güzelhisari
Fiqh
Ottoman State
Issue Date: 13-Mar-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mohammed, M. N. (2014). Âlim Muhammed b. Hamza Güzelhisari el-Aydınî'nin fıkha dair bazı risalelerinin tahkiki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada amaç, bir Osmanlı Fakihi olan Âlim Muhammed b. Hamza Güzelhisarî'nin fıkıh alanında kaleme aldığı risalelerinin, edisyon kritik kurallarına uygun şekilde yayımlanması ve böylece Güzelhisarî'nin hayatı, ilmî kişiliği ve fikirlerinin tanıtılmasıdır. Tezimiz bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş'te, tezin amacı ve önemi üzerinde durulmuş, Birinci bölüm'de müellifin yaşadığı dönem itibariyle Osmanlı toplumu hakkında bilgi verecek şekilde Güzelhisari'nin hayatını ve ilmi kişiliği ele alındı. Bu bölümde ayrıca Güzelhisarî'nin Türkiye'deki ve yurtdışındaki kütüphanelerde bulunan fıkhî risalelerini tespit etmeye çalıştık. Risaleler üslup ve metod açısından titizlikle ele alınarak Güzelhisari künyeli başka şahıslara ait diğer çalışmalarla karıştırılmamasına özen gösterdik. İkinci bölüm'de ise bir risale dışında tüm risaleler, en az üç farklı nüshakarşılaştırılarak tahkik yapılmıştır. Her bir nüsha farklı bir harfle sembolize edilmiş, nüshalar arası farklılıklar bu sembolden hemen sonra belirtilmiştir. Yazma risaleler, titiz bir okuma sürecinden sonra bilgisayar ortamında yazılmıştır.
The aim of the thesis , an Ottoman Faqih, Âlim Muhammad B. Hamza Güzelhisari.The both books of "Risalelr Fiqh" and "Mecmu", in accordance with the rules of the critical edition to be ready for publication and on this occasion, to advertise the production of the Güzelhisar. To accomplish this goal, our thesis divided into two parts; Introduction and Detials. In the first chapter of the thesis, we describe the purpose and importance the author 's name and As for his time of Ottoman Society gave importance to the structure and have discussed the life and personality . In addition, after libraries researched in turkey and abroad, I have found many treatises in study of the biographical and bibliographical sources which they had a critical edition of the three writing treatises were made. In Edition with critical treatise, there were diffrences between copies. we start to rewrite these treatises in the computerised environment after a rigorous process of reading and writing each of treatis. Dr. Recep CICI translate to the Turkish languge and supervised the prossess. We tried to analyze the work of GÜZELHİSAR, its belonging, and the method to address as much as possible. After the verification of this treatises, we have tried to advertase it.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5321
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380125.pdf6.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons