Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5320
Title: Köy koşullarındaki Tahirova x kıvırcık melezi koyunlarında çeşitli verimlerle ilgili genetik parametreler
Other Titles: Genetic parameters related to various yields of Tahirova x curly crossbred sheep in village conditions
Authors: Tuncel, Erdoğan
Pekiyi, Atilla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Ziraat
Agriculture
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pekiyi, A. (1988). Köy koşullarındaki Tahirova x kıvırcık melezi koyunlarında çeşitli verimlerle ilgili genetik parametreler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmada Kıvırcık, Tahirova melezi koyunlarda doğum ağırlığına ait tanımlayıcı değerler ile bazı makro çevre faktörlerinin etki payları, doğum ağırlığı, ana ağırlığı ilişkisi, süt verimlerine ait ortalama değerler, bazı makro çevre faktörlerinin süt verimine etkisi ile süt veriminin tekrarlanma derecesi incelenmiştir. Sürüde ortalama doğum ağırlığı 4.82±0.05 kg, tekiz erkeklerde 5.48±0.11 kg, tekiz dişilerde 4.80±0.12 ikiz erkeklerde 4.51±0.10 ve ikiz dişilerde ise 4.53±0.14 kg olarak bulunmuştur. Araştırmada doğum ağırlığına etki eden ana yaşı, doğum şekli, kuzunun cinsiyeti ve yıl gibi bazı makro çevre faktörlerinden sadece cinsiyetin etkisi önemsiz çıkmış, diğer faktörler yapılan istatistiki analizde önemli (P<0.01) bulunmuştur. Ana ağırlığı ile doğum ağırlığı arasında 0.172±0.056 gibi düşük fakat önemli bir korrelasyonun (P<0.05) varlığı saptanmıştır. Araştırmada üzerinde durulan diğer bir özellik de süt verimidir. Sürüde iki yıllık süt verim ortalaması 112.3±3.7 kg,ortalama laktasyon uzunluğu 166.3±3.4 gün tesbit edilmiştir. Süt verimine etki eden çevre faktörlerinden doğumdaki yaş, doğum şekli, yıl laktasyon uzunluğu, doğumda canlı ağırlık ve doğum ağırlığı üzerinde durulmuş, bunlardan sadece doğum şekli (P<0.05) ve laktasyon uzunluğunun (P<0.01) etki payları, yapılan istatistiki analizde önemli çıkmıştır. Süt veriminin tekrarlanma derecesi ise, 0.599±0.0071 bulunmuştur. Bu sonuca göre, daha az kayıt kullanarak, seleksiyona gidilebilme imkanı bulunmaktadır.
In this study, descriptive values of birth weight, effects of some macro enviromental factors on birth weight, mother weight relations, average mille yields, effects of some macro enviromental factors on milk yield and repetability of milk yield in Tahirova crossbred sheep were investigated. Average birth weight of lambs were estimated as 4.82±0.05 kg. Macro enviromental factors such as age of mother,birth type affected birth weight significantly (P<0.01) but effect of sex of the lambs was insignificant. Penotypic correlation between birth weight and mother's liveweight was 0.172±0.056. It was found statistically significiant (P<0.05). At the end of two years control, average milk yield and lactation length of the flock was determined as 112.3±3.7 kg and 166.3±3.4 days respectively. Effect some enviromental factors such as age, birth type, year, lactation length, ewe lıve weight and birth weight on milk yield was investigated. It has been found out that birth type (P<0.05) and lactation length (P<0.01) affected milk yield significantly. Repetability of milk yield was found 0.599±0.0071. According to this result there is a possibilty to select the animals by usıng fırst lactation milk yield only.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5320
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003538.pdf
  Until 2099-12-31
1.52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons