Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5298
Title: Serbest bölgelerin bugünü ve geleceği bakımından vergi ve teşvik politikaları: Türkiye örneği
Other Titles: Tax and incentive politics of the free zone in the aspect of today and the future: For instance Turkey
Authors: Ertürk, Emin
Bulut, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Serbest bölge
Nitelikli sanayi bölgeleri
Serbest bölgelerde vergi ve teşvikler
Dünyada serbest bölgeler
Free zone
Qualified industrial zones
Tax and incentive policies in the free zone
Free zones in the world
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulut, İ. (2005). Serbest bölgelerin bugünü ve geleceği bakımından vergi ve teşvik politikaları: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstiüsü.
Abstract: Ülkelerin siyasi sınırları içinde olup, gümrük hattı dışında kabul edilen serbest bölgelerin yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren gerek tür ve gerekse sayı bakımından artış gösterdiği gözlenmektedir. Yatırımcılara gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi muafiyet ve istisnaları, işçi gelirlerinden vergi muafiyeti gibi kolaylıklar ile %25’e varan tasarruf sağlama imkanı vermektedir. Serbest bölgelerin yatırımcılara sağladığı bu imkanların dışında; ülkelerin makro ekonomik hedeflerine ödemeler bilançosuna olumlu yönde etki, döviz geliri elde etme, teknoloji transferi, istihdam artışı gibi katkılar sağladığı görülmektedir. Bu bakımdan serbest bölgeler 1980 sonrasında ihracata yönelik sanayileşme stratejisini benimseyen Türkiye’nin, hedeflerini gerçekleştirmede, önemli araçlardan birisi olması nedeniyle çalışmamızın içeriğini oluşturmaktadır. Çalışmamızı birinci bölümünde farlılık gösteren serbest bölge türlerine ilişkin açıklamalar ile başlanmış, geleneksel ve modern anlamda serbest bölge tanımlamaları yapılmıştır. Daha sonra yeni bir oluşum olan nitelikli sanayi bölgelerinin hakkında bilgiler verilmiş, nitelikli sanayi bölgelerinin kuruldukları ülke açısından katkıları incelenmiştir. Birinci bölümde son olarak Türkiye’de nitelikli sanayi bölgeleri kurma girişimleri verilmiş ve bu bölgelerle serbest bölgeler arasındaki benzerlikler incelenmiştir.İkinci bölümde ise; özellikle Avrupa Topluluğu içerisindeki serbest bölgelerin hukuki ve işlevsel özelliklerine değinilmiş ve dünyadaki birçok serbest bölge vergi ve teşvik politikaları çerçevesinde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise;serbest bölgelerin tarihsel gelişimi ve yasal altyapısı ile başlanmış, hukuki ve idari yapısındaki önemli noktalar anlatılmış ve Gümrük Birliği’nin gerçekleşmesiyle oluşan düzenlemelere değinilmiştir. Bunlara ilaveten Türkiye’deki serbest bölgelerin genel yapıları ve bugünkü ticaret hacimleri ve istihdam üzerindeki incelenmiştir. Üçüncü bölümde ayrıca serbest bölgedeki firmalara sağlana vergi ve teşvik politikaları incelenmiş ve son dönemde serbest bölgelere uygulanan vergi ve teşvik politikalarındaki değişiklikler anlatılmıştır.
Since the 20th century we see that the free zones which are in the political borders, but out of the customs border are increasing both in variety and numbers. As the free zones which income tax, value added tax, corporation customs tax, immunity and exceptions, possesses up to 25 percent from the tax, immunity of personel incomes and also foreign capital, tecnology, foreign currency and employment, are one of the important means aplicated in realizing the goals of the Turkey who wanted to estabilish a strong and stabilized economic foundation after 1980 through economic and social progress including industrilization strategy policy towards exports, it composes the content of the study. The first part of the study has been started with the explanation about the kind of free zones which show differency and identification of free zones has been made about tradational and modern meanings. Than information is given about the Qalified Indutrial Zones ( QIZ’s ) which is the aspect of the country they are established.At the end of the first part,the foundation of indutrial zonesare given and the simlarities beetween the free zones has been explained. In the second part the legal and functional characteristic of the free zones in the world has been examined. The many of free zones in the world has been explained in the view of tax and incentive Politics.In the tird party has been started historical progress and construction of the legal foundations in turkey and the iportant points of the legal and adminis trative structure has been explained and it is mentioned the realization of Customs Union has been mentioned. In addition to this the general structures of Turkey Free Zones and on the affect on the trade size of today and employment has been explained. Also in the tird part, the tax and incentive Politics which ensure free zones firm has been examined.The tax politics changes which put into practice to free zones has been explained, too.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5298
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188670.pdf999.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons