Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5297
Title: Fantazi büküm makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkisi üzerine bir inceleme
Other Titles: A study on the effect of some production parameters on yarn properties in fancy twisting machines
Authors: Özdemir, Özcan
Kutlu, Kadir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Oyuk iğli fantazi büküm makinası
Düz iplik
Lup iplik
Bukle iplik
Hav ipliği
Düğüm ipliği
Hollow spindle fancy twister
Plain yarn
Loop yarn
Boucle yarn
Slub yarn
Knop yarn
Issue Date: 30-Jul-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kutlu, K. (1996). Fantazi büküm makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkisi üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, ESP-X oyuk iğli fantazi büküm makinasındaki üretim parametrelerinden fazla besleme oram ve büküm miktarının değiştirilmesi ile düz, lup, bukle, hav ve düğüm ipliği olmak üzere beş farklı fantazi iplik tipi üretilmiştir. Elde edilen her iplik tipi için deneysel ve sübjektif değerlendirme yapılarak, ipliklerin profil parametreleri, numaralan, düzgünsüzlükleri ve tüylülükleri incelenmiştir. Objektif ve sübjektif değerlendirme sonuçlan karşılaşunlıp, istatistiksel analizler yardımı ile yorumlanmıştır. Sonuç olarak, fazla besleme oram ve büküm miktarının fantazi iplik karakteristikleri üzerinde etkili olduğu, fantazi ipliklere uygulanan sübjektif değerlendirme sonuçlarının objektif değerlendirme sonuçlarım büyük ölçüde desteklediği bulunmuştur.
In this research, plain, loop, boucle, slub and knop type fancy yarns were produced on hollow spindle fancy twister by chancing production parameters such as overfeed ratio and amount of twist. Profile parameters, count, evenness and hairiness of each yarn type were examined by using experimental and subjective assessment methods. The results of objective and subjective assessments were compared and discussed using statistical analyses. As a result, it was found that overfeed ratio and amount of twist had great influence on characteristics of fancy yarns and also found that the results of subjective assessment can be greatly supported by the results of objective assessment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5297
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057375.pdf
  Until 2099-12-31
12.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons