Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5288
Başlık: Farklı tuz konsantrasyonlarının tritikale çeşitlerinin çimlenmesi üzerine etkileri
Diğer Başlıklar: Effects of different salt concentrations on germination of triticale cultivars
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Çifci, Esra Aydoğan
Kurt, P. Özlem
Yağdı, Köksal
Anahtar kelimeler: Tritikale
Çimlenme
Tuzluluk
Tolerans
Triticale
Germination
Salt
Tolerance
Yayın Tarihi: 16-Ara-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çifci, E. A. vd. (2013). "Farklı tuz konsantrasyonlarının tritikale çeşitlerinin çimlenmesi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 1-11.
Özet: Bu çalışma 3 tritikale çeşidinin çimlenme döneminde farklı tuz konsantrasyonlarına tepkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada Karma-2000, Eronga ve Nörtingen çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Deneme Tesadüf Parselleri Deneme Deseninde iki faktörlü ve 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada 5 farklı tuz (NaCl) konsantrasyonu (EC değeri 3.5, 7.0, 10.5, 14.0 ve 17.5 dS m-1) ve kontrol olarak musluk suyu (EC değeri 0.3 dS m-1) kullanılmıştır. Çalışmada tohumlarda su alım oranı, çimlenme yüzdesi, çimlenme oranındaki azalma ile fidelerde kök ve sürgün uzunluğu, yaş kök ve sürgün ağırlığı, kuru kök ve sürgün ağırlığı, ve tuz tolerans indeksi özellikleri ile özellikler arası korelasyon incelenmiştir. Sonuç olarak, çalışmada çeşitler bakımından incelenen özelliklerde 7.0 dS m-1 tuz uygulamasından sonraki uygulamalarda azalmalar görülmeye başlamıştır. Kontrollü koşullar altında kullanılan genotiplerin tuza dayanım yönünden incelenmeleri sonucunda ise sıralamanın Nörtingen, Eronga ve Karma-2000 şeklinde olduğu gözlenmiştir.
The research was carried out at with the aim to determine effects of salt concentrations on germination of 3 triticale cultivars. Varities of Karma-2000, Eronga ve Nörtingen were used as materials. The experiment was arranged as randomized plots design with two factors and three replications. In this study 5 different salinity (NaCl) levels (EC values 3.5, 7.0, 10.5, 14.0 and 17.5 dS m -1) and tap water (EC value 0.3 dS m-1) used as a control. In the study water uptake, germination percentage, the reduction percentage of emergence at seeds, root and shoot lenght, fresh root and shoot weight, dry root and shoot weight, salt tolerance index at seedlings and correlations between traits were investigated in the study. As a result, in the study reductions began to be seen in the applications at the investigated traits in terms of varieties after 7.0 dS m-1 salt application. Ranking in terms of genotypes resistant to salt, in the form of Nörtingen, Eronga and Karma-2000 was observed at the controlled conditions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154189
http://hdl.handle.net/11452/5288
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 27 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
27_2_1.pdf122.33 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons