Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5275
Title: Çeşitli biyolojik ortamlar için efektif atom numaralarının incelenmesi
Other Titles: Examination of effective atomic numbers for various biological environments
Authors: Özyol, Haldun
Koç, Nil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Nükleer Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Atomlar
Biyolojik ortamlar
Nükleer fizik
Atoms
Biological media
Nuclear physics
Issue Date: 26-Jul-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koç, N. (1996). Çeşitli biyolojik ortamlar için efektif atom numaralarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 11 farklı biyolojik ortamın toplam ve kısmi foton etkileşmeleri (fotoelektrik, coherent ve incoherent etkileşmeler) için effektif atom numaraları (Z), 10-150 keV enerji bölgesinde, yeni bir yaklaşım kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada herbir etkileşme çeşidi için "kütle zayıflama katsayıları" hesaplanmış, foton tesir kesitlerinin Z 'ye bağımlılığı ve Z 'nin kuvvetlerinin enerji ile değişimi göz önüne alınarak effektif atom numaraları elde edilmiştir. Bulunan çeşitli foton etkileşmeleri için Z "nin kuvvetleri ve Z değerleri, farklı otoriteler tarafından, atom başına ve elektron başına tesir kesitlerinin kullanılmasıyla, aynı ortamlar ve aynı enerji bölgesinde, elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
The effective atomic numbers for total and partial photon interactions (e.i. photoelectric effect, coherent scattering and incoherent scattering) of 11 different biological materials have been determined using a new approximation in the energy region 10-150 keV. In this study, "mass attenuation coefficients" for the various individual interaction have been calculated. The effective atomic numbers have been obtained by considering the Z- dependence of photon cross sections and the variation of Z- exponents with energy. Z- exponents and Z values for these photon interactions have been compared with the result that are obtained, using the cross sections per atom and per electron by several authors in the same mediums and energy region.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5275
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057370.pdf
  Until 2099-12-31
3.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons