Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5266
Başlık: Düz örme kumaşlarda sıklık değişimlerinin kumaş yapısı ve özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: An investigation of effect of course/cm, wales/cm variations in flat-bed knitting fabric structure and properties
Yazarlar: Tasmacı, Mehmet
Ahmadcanov, Husan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tekstil ve tekstil mühendisliği
Kumaşlar
Textile and textile engineering
Fabrics
Yayın Tarihi: 27-Şub-1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ahmadcanov, H. (1995). Düz örme kumaşlarda sıklık değişimlerinin kumaş yapısı ve özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, özellikle düz örme makinalarında kumaş olarak en çok örülen RL-Suprem (Tek katlı) ve RR-RİB (Çift katlı) örgü yapıları esas alınarak, üzerlerinde farklı sıklık ayarlarında elde edilen kumaş yapılarının fiziksel değer ölçümlerine göre ortaya çıkan durumları incelenmiştir. Çalışma esas olarak beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde (Giriş), çalışmanın amacı ve kapsamı verilmiştir. İkinci bölümde (Kaynak Araştırması), konu ile ilgili temel kaynak bilgileri verilmiştir. Üçüncü bölümde (Materyal ve Yöntem) önce gerekli materyal ve çalışma ortamı bilgileri, sonrada çalışma ve değerlendirme yöntemleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde (Bulgular), yapılan uygulamalarda elde edilen bulgular çizelge, grafik ve yorum şeklinde değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde (Tartışma ve Sonuç) ise, örnek alınan kumaşlardan elde edilen bulguların karşılıklı tartışması yapılarak sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Sonuçta: 3 RL ve 3 RR-RİB örgü bazında birbirini takip eden 5 değişik sıklık ayarında uygulanan, fakat RR-RİB örgülerde ancak ilk üç sıklık ayarında çalışabilmesi dolayısıyla toplam 24 adet örnek kumaşın fiziksel ölçümleri yapılmıştır. Buna göre, RL-tek katlı ve RR-RİB-çift katlı örgülerinin sadece ilk 3 ayardaki karşılaştırılmasında sıra/cm, çubuk/cm sıklıklarında ve en % büzülmelerde RL-tek katlı örgülerin RR- RİB-çift katlı örgülerine göre büyük değerler de olduğu görülmüştür. Ağırlıkta, kumaş genişliklerinde, boy uzunluklarında ve boy % büzülmelerinde ise RR-RİB-çift katlı örgülerin RL-tek katlı örgülerine göre daha büyük değerler de oldukları bulunmuştur. Görünüş ve tutum bakımından RR-RİB-çift katlı örgülerinin RL-tek katlı örgülere göre daha da kaim, dökümlü ve yumuşak oldukları belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.
In this study, physical properties of RL-SUPREM (SIRGLE JERSEY) and RR- RIB (DOUBLE-JERSEY) knitted fabrics, which are the ones that flat-bed knitting machines mostly produce, are muesttgated on fabrics with various finess values. The study consists of five Chapters. In the first chapter, Introduction, purpose and scope of the study have been given. In the second Chapter, Literature Review, references related to the subject have been presented. In the third Chapter, Material and Method, firstly the necessary material and information concerning the working medium. Later, working and evolution methods were explained. In. the forth Chapter, Results, data of the practical work were presented in tables, graphs and interpretation. In the fifth Chapter, Discussions and Conclusions, Conclusions were reached after evoluating the data obtained from fabric samples. Physical properties of 24 fabric samples, which are of 3 RL-SUPREM (SINGLE JERSEY) knittings produced at 5 different fineness values, and of 3 RR-RİB (DOUBLE JERSEY) knittings produced at the first 3 different fineness values, were measured. İt has been found that course/cm, wales/cm and width shrinkage (%) values of RL- SINGLE JERSEY, knittings are grater than those of RR-RİB DOUBLE JERSEY knittings. It has also been found that fabric weight, length and width and lengthwise shrinkage values of RR-RİB DOUBLE JERSEY knittings are greater than those of RL- SINGLE JERSEY knittings. As far as handle and appearance are concerned, RR-RİB DOUBLE JERSEY knitting fabrics are clearly found to be thicker, softer and more fiooty than RL-SINGLE JERSEY knittings.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5266
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045252.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.92 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons