Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5226
Title: İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların yönetime katılması ve öneri sistemlerinin firmalara sağladığı katkılar üzerine farklı sektörlerden uygulama örneği
Other Titles: Aplication example of different sectors about employee beeing participation in management of human resource management and contributions of the suggestion system to thecompanies
Authors: Işığıçok, Özlem
Galipoğlu, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: İnsan kaynakları yönetimi
Yönetime katılma
Öneri sistemleri
Human resources management
Participation to the management
Suggestion systems
Issue Date: 5-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Galipoğlu, Ö. (2014). İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların yönetime katılması ve öneri sistemlerinin firmalara sağladığı katkılar üzerine farklı sektörlerden uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşme süreciyle, bilgi toplumu hızla yükselişe geçmiş, "rekabet" her alanda önemli hale gelmiştir. Artan rekabet karşısında, başarılı olmak isteyen firmalar, "insan kaynağı" 'dan yararlanma yoluna gitmektedirler. İnsan kaynakları yönetiminin, firmalarda etkinliğinin artması ve firma içi açık bir iletişim sisteminin kurulması zorunlu hale gelmektedir. Günümüzün rekabet gücü yüksek firmaları, insanın yaratıcı gücünden katılımcı yönetim anlayışı ile faydalanmaktadırlar. Kalite, verimlilik, prestij ilkelerine önem veren yapıların, yönetime katılma türlerinden biri olan "öneri sistemleri" 'ni etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu sistem ile birlikte, "işin uzmanlarından" son derece yüksek katkı sağlayacaklar, rekabet ve tercih edilebilirliklerini arttıracaklardır. Bu araştırmada; öneri sistemlerini aktif olarak kullanan, lojistik ve gıda sektöründe ileri gelen iki firmaya yer verilmiştir. Her iki firmanın da "öneri sistemleri" ve "öneri sistem getirileri" incelenmiştir. Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak, yüz yüze görüşme ve belge tarama tekniği kullanılmıştır. Öneri sistemleriyle, firmaların rekabet gücü artmakta ve çalışanların "kendini gerçekleştirme" ihtiyacı karşılanmaktadır. Çalışan, fikirlerine değer verildiğini hissederek, motive olmaktadır. Motivasyon artışıyla birlikte, çalışanın işe olan bağlılığı ve sadakati artacak, işini ve işyerini benimseyecektir. Çalışan ve firma odaklı gelen önerilerin, taraflar açısından çeşitli getirileri bulunmaktadır.
With the globalization, the "competition" has become important in every field and the informed society is rising. With increasing competition, companies that want to succeed, have started to deal with "human resources". Human resource management, increasing efficiency in a firm and intra-firm establishment of an open communication system and that is becoming as a mandatory. In today's highly competitive firms are benefiting from the creative people's power with an understanding of participatory management. The firms that are giving importance to quality, efficiency, prestige, should use " suggestion systems" effectively which is one of the types of participation in management. With this system, "the work of the experts" will contribute extremely high, competition and desirability will increase. In this study; two companies from the logistics and food industry that are using suggestion system actively is evaluated. Both companies were also examined about their "suggestion systems" and "suggestion system returns". With this system, together with the increase of competitiveness of firms, employees "self-actualization" needs are met. Employee are feeling that their ideas are valued, as the result of this they are motivated. Along with increased motivation, employee commitment and loyalty will increase to the job and will adopt to job and workplace. Day by day given suggestions help to both employees and the company are expected to increase.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5226
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380122.pdf4.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons