Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5215
Title: Bursa koşullarında havalandırma, organik ve ticari gübre uygulamalarının sekonder karakterli meranın ot verimi, kalitesi ve botanik kompozisyonuna etkileri üzerinde bir araştırma
Other Titles: An investigation on the effects of aeration and application of organic and commercial fertilizer on the hay yield, hay quality and botanical composition of a seconder pasture under the ecological conditions of Bursa
Authors: Çelik, Necmettin
Bayram, Gamze
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Mera
Havalandırma
Organik gübre
Ticari gübre
Ot verimi
Botanik kompozisyon
Ot kalitesi
Pasture
Aeration
Organic fertilizer
Chemical fertilizer
Hay yield
Botanical composition
Hay quality
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayram, G. (2005). Bursa koşullarında havalandırma, organik ve ticari gübre uygulamalarının sekonder karakterli meranın ot verimi, kalitesi ve botanik kompozisyonuna etkileri üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, uygulanan havalandırma ile ticari ve organik gübrelerin ot verimi, otun kalitesi ve botanik kompozisyonuna etkilerini belirlemek amacıyla Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü sekonder mera vejetasyonunda 2002–2004 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırma şerit parseller deneme desenine göre iki faktörlü dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Doğal vejetasyon yüksekliği, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, bitki ile kaplı alan, botanik kompozisyon, ham protein içeriği, ham protein verimi, ham kül içeriği, ham selüloz içeriği ve ham yağ içeriği gibi özellikler incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Güney Marmara Bölgesi’nde sekonder merada bitki örtüsünün güçlendirilmesi ve verimliliğinin devamlılığı için organik ve ticari gübrelerin uygulanması önerilebilir. Ancak ticari gübrelerin ot verimi artışında organik gübrelere göre daha etkili olduğu için, bu gübrelere öncelik verilmesi düşünülebilir. Kesin önerilerde bulunabilmek için farklı lokasyonlarda ve daha uzun süreli araştırmalarla bu çalışma desteklenmelidir. Ayrıca, araştırmanın ana konularından olan havalandırma uygulamalarında kullanılan gerek yaylı kültüvatör gerekse dişli tırmık meraların ıslahı üzerinde etkili olmamıştır. Ancak, yaylı kültüvatörün uygulandığı y ıl olumsuz etkisi olmasına rağmen, ikinci yıl olumsuz etkisinin ortadan kalktığı görülmüştür. Yaylı kültüvatörle havalandırmanın çok kısa sürede olumsuz etkisini kaybetmesi bu uygulamanın ileriki yıllarda vejetasyonun iyileşmesi üzerinde olumlu etki yaratabileceğini göstermektedir.
This research was carried out in order to investigate the effects of aeration and organic and commercial fertilizer on the hay yield, hay quality and botanical composition of seconder pasture at Görükle Campus, Uludağ University in 2002-2004. The experiments were established in strip plot design with four replications. Natural vegetation height, forage yield, dry matter yield, cover percentage, botanic composition, crude protein content, crude protein yield, crude cellulose content, crude ash content and crude oil content were determined in this experiment. According to results, both commercial fertilizers and organic fertilizers can be recommended to obtain high hay yield and hay quality from a seconder pasture encountered in Southern Marmara Region or similar regions. However, the commercial fertilizers may be thought to be given priority because of their high effectiveness on hay yield increase of pasture. In order to give definite decision, it requires experiments which were conducted in different locations with long periods. Aeration of pasture with different methods such as springed cultivator and tined harrow was not effective on hay yield and hay quality. In first year of experiment, both of the aeration methods had negative effect on pasture, but in the second year the negative effect of springed cultivator began to lose and produced the same amount of hay as control plots did. This result indicates that this improvement method of pasture may increase yield and quality of pasture after the second year of the application.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5215
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198650.pdf3.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons