Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5199
Title: Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda neoadjuvan tedavisi sonrası cerrahi tedavi uygulanan ve patolojik T evrelemesinde TX ile t 1-2-3 olduğu tespit edilen olguların sağ kalım sonuçlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of non-small cell lung cancer patients after surgical treatment of neoadjuvant therapy and pathologi̇cal txn0 wi̇th T 1-2-3 /N0 staging of the cases detected survi̇val endpoi̇nts
Authors: Bayram, A. Sami
Kermenli, Tayfun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Göğüs kalp ve damar cerrahisi
Thoracic and cardiovascular surgery
Akciğer neoplazmları
Lung neoplasms
Cerrahi tedavi
Surgical treatment
Karsinoma-küçük hücreli olmayan-akciğer
Carcinoma-non small cell-lung
Kemoterapi-adjüvant
Chemotherapy-adjuvant
Neoplazm evreleri
Neoplasm staging
Neoplazmlar
Neoplasms
Sağkalım
Survival
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kermenli, T. (2014). Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda neoadjuvan tedavisi sonrası cerrahi tedavi uygulanan ve patolojik T evrelemesinde TX ile t 1-2-3 olduğu tespit edilen olguların sağ kalım sonuçlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin en etkili tedavisi cerrahidir. Cerrahi uygulamalarda amaç, mümkün olan en erken evrede, radikal ve komplet bir rezeksiyon gerçekleştirmektir. Neoadjuvan tedavi seçenekleri KHDAK'inde cerrahi şansını artırmakta ve sistemik kontrol sağlamaktadır. Neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi uygulanan hastalarda yapılan sağ kalım çalışmaları gelecek açısından umut vericidir. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde Mart 1997 ile Ağustos 2014 yılları arasında KHDAK tanısı ile neoadjuvan tedavi sonrası opere edilen ve TxN0 ile T1-2-3/N0 olduğu tespit edilen hastaların sağ kalım sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Olgu serimizdeki 195 hastanın 181'i erkek, 14'ü kadın ve yaş ortalaması 57.9 (38-85) idi. Neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi uygulanan ve patolojik tam yanıt alınan hastalarda sağ kalımın daha iyi olduğu görüldü. Bunlar dışındaki, yaş, cinsiyet, tümör histopatolojisi, neoadjuvan tedavi türü, cerrahi rezeksiyon tipi gibi faktörlerin sağ kalıma etkisi bulunamadı. Neoadjuvan tedavi sonrası TxN0 olduğu tespit edilen olgu sayısının artması ve takip süresinin uzamasıyla daha sağlıklı sonuçlar verebileceğimizi düşünüyoruz.
Surgery is the most effective treatment of non-small cell lung cancer. The objective of surgical practice at the earliest possible stage is to perform a radical and complete resection. Neoadjuvant treatment options increases the surgery chances of NSCLC and provide systemic control. Survival studies conducted in patients undergoing neoadjuvant therapy after surgery are promising for the future. In this study, we aimed to compare the survival results who operated at Department of Thoracic Surgery of Uludag University Faculty of Medicine, after neoadjuvant therapy with the diagnosis of NSCLC and pathologic results are TxN0 with T1-2-3 / N0 from March 1997 to August 2014. In our case series of 195 patients were 181 male and 14 female patients with a mean age of 57.9 ( 38-85 ) years. The survival in patients who underwent surgery after neoadjuvant therapy and have pathological complete response was observed better. Apart from these, the age, sex, tumor histopathology, neoadjuvant therapy and the type of surgical resection, survival effect of factors was not found. We think, we can give more reliable results after increases the number of cases detected that TxN0 after neoadjuvant therapy and prolonged follow-up period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5199
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
377059.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons