Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5194
Başlık: Çocuk ishallerinde Rotavirus Gastroenteritleri'nin sıklığı
Diğer Başlıklar: Frequency of Rotovirus Gastroenteritis in child diarrhea
Yazarlar: Okan, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Diyare
Gastroenterit
Diarrhea
Gastroenteritis
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Okan, M. (1988). Çocuk ishallerinde Rotavirus Gastroenteritleri'nin sıklığı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bölgemizde rotavirus gastroenteritlerinin sıklığını belirlemek amacı ile yaşları 6-36 ay arasında değişen akut gastroenteritli 145 olguda prospektif bir çalışma yapıldı. Akut gastroenterit tanısı 1. Hastanın günde en azından 4 veya daha fazla gaita yapması, 2. Dışkı sıvı içeriğinin artması, 3. İshal, ateş, kusma ve diğer ilave yakınmalarının 14 günden fazla sürmemesi halinde kondu. Fizik muayeneyi takiben tüm olgulara polikliniğe başvurularından veya hastaneye yatırılışlarından itibaren birkaç saat içersinde tam kan sayımı, periferik yayma, serum elektrolitleri, grub aglutinasyon testleri, kan-boğaz-gaita kültürü, gaita yayması için örnekler alındı. Gaitada parazit ve yumurtası araştırıldı. Gaita örneklerinde rotavirus varlığı güvenirliliği yüksek olan buna özgü latex aglutinasyon yöntemine dayanan rotalex testi ile incelendi. Çalışma sonucu toplam 145 olgunun 60'ının (% 41.4) gaitasında rotavirus varlığı saptanırken bunların 3 'ünde (% 5.0) rotaviruslere patojen mikroorganizmalar eşlik etmekteydi (Grup I). Gaitasında rotavirus saptanmayan 85 olgu Grub II yi oluşturdu. Bu gruptaki olguların 41'inin (% 48.2) gaitasında shigella, salmonella ve stafilokok koagulaz pozitif gibi patojen mikroorganizmalar üretildi. Bu şekilde iki gruba ayrılan olguların klinik ve laboratuar özellikleri karşılaştırıldı. Her iki grubu oluşturan olguların başlıca başvuru yakınmaları ateş, ishal ve kusma şeklinde sıralanıyordu. Ancak grup I'deki olguların çoğunda diğer grubun aksine ilk yakınma kusma şeklinde başlarken bunu ateş ve belli bir süre sonrada ishal izlemekteydi. Grub I'deki olgularda diğer grubun aksine yakınmaların çok gürültülü başlayıp hastalığın kısa süre içinde iyileştiği görüldü. Sekiz aylık çalışma süresinde bölgemizde gastroenteritin hemen hemen aynı şiddette sürdüğü tesbit edildi. Ancak Aralık, Ocak, Şubat Mart ayları gibi soğuk iklimlerde akut gastroenteritli olguların büyük bir oranını rotavirus gastroenteritleri oluştururken iklimin ılımanlaşması ile bu oranın oldukça azaldığı görüldü. Başvurudaki laboratuar bulgularında lökosit sayısı, mutlak granülosit sayısı Grub I de diğer gruba göre düşük bulunurken aynı grubtaki olguların büyük bir oranının gaita yaymasında bir özellik göstermiyordu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5194
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
003398.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.41 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons