Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5189
Title: İnek sütü alerjisi olan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Retrospective evaluation of cases with cow's milk allergy
Authors: Sapan, Nihat
Efe, Hülya Poyraz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı.
Keywords: İnek sütü alerjisi
Prognoz
Tolerans
Cow’s milk allergy
Prognosis
Tolerance
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Efe, H. P. (2015). İnek sütü alerjisi olan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İnek sütü alerjisi (İSA) bir ya da daha fazla süt proteinine karşı oluşan immünolojik reaksiyon olarak tanımlanır. Bebekler ve çocuklarda en sık görülen besin alerjisi olup, genel populasyonun %1-3'ünü etkilemektedir. Hayatın ilk üç yılında genellikle tolerans geliştiği ve prognozun iyi olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda İSA tanısı almış hastaların doğal seyrinin araştırılması ve tolerans gelişimine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. Çalışma Ağustos-2011/Ağustos-2014 tarihleri arasında İSA tanısı ile takip edilen olguların dosyalarının geriye dönük taranarak değerlendirilmesi ile yapıldı. Hastaların cinsiyetleri, ilk semptom yaşı, anne sütü alma süresi, ailede atopi öyküsü, çoklu besin alerjisi, ek alerjik hastalık varlığı, inhalen alerjen duyarlılığı ve klinik bulguları değerlendirildi. Hastaların prik test sonuçları, total IgE, süt spesifik IgE, kazein spesifik IgE düzeyleri ve besin yükleme testi sırasında gelişen reaksiyonlar değerlendirildi. Çalışmaya alınan hastaların 53'ü (%65) erkekti. Hastaların medyan ilk semptom yaşı 4 (1-10) aydı. Hastaların %22'sinde (n=18) ailede atopi öyküsü ve %30'unda (n=24) çoklu besin alerjisi mevcuttu. Ek alerjik hastalık hastaların %58'inde (n=47) olup, %10'unda (n=8) astım, %14'ünde (n=11) rinit ve %38'inde (n=31) atopik dermatit olduğu belirlendi. Hastalarda görülen en sık semptom, %93,8 cilt bulguları, %24,7 gastrointestinal sistem bulguları ve %18,5 solunum sistemi bulgularıydı. Hastaların yıllara göre tolerans geliştirme oranları; ilk yılda %41, ikinci yılda %64, üçüncü yılda %75 olarak bulundu. Multivarite lojistik regresyon analizinde tanı anında yüksek süt spesifik ıgE düzeyi (p=0,010) ve astım varlığı (p=0,010) persistan İSA için risk faktörü olarak belirlendi. Klinik parametreler ve alerji testleri İSA'da prognozun berlilenmesinde yardımcı olabilir. Tanı anındaki süt spesifik IgE yüksekliği ve astım varlığı persistan İSA için risk faktörüdür.
Cow's milk allergy (CMA) is described as immunological reaction against to one or more milk proteins. It is the most commonly seen food allergy which affects about 1-3% of general population. It is well known that a tolerance develops and prognosis is better during the first three years of the life. In the present study, we aimed to investigate the natural course of cases diagnosed with CMA and to determine the factors which have impact on the tolerance development. Medical records of cases who have been followed for CMA were reviewed retrospectively between August 2011 and August 2014. Gender, age at first symptom, breastfeeding duration, family atopy history, multiple food allergies, concomitant allergic diseases, inhalant allergy sensitivity and clinical evidences of cases were assessed. Also, prick test results, the levels of total IgE, milk-specific IgE, casein-specific IgE and the reactions that developed during food loading test were evaluated. Among the included patients, 53 (65%) were male. The median age at first symptom was 4 months (range; 1-10). Twenty-two percent of patients (n=18) had positive family history for atopy and 30% (n=24) had multiple food allergies. There were concomitant allergic disorders in 58% of patients (n=47) consisted of asthma in 10% (n=8), rhinitis in 14% (n=11) and atopic dermatitis in 38% (n=31). Most commonly seen symptoms were skin sign which specified in 93.8% of patients, gastrointestinal system (GIS) (24.7%) and respiratory system (18.5%) signs. The percentage of tolerance development by years was determined as 41% for the first year, 64% for the second year and 75% for the third year. By the multivariate logistic regression analysis, milk-specific IgE level at the time of diagnosis (p=0.010) and asthma presence (p=0.010) were found risk factors for persistent CMA. Clinical parameters and allergy tests may help to predict the prognosis of CMA. Milk-specific IgE level at the time of diagnosis (p=0.010) and asthma presence (p=0.010) are risk factors for persistent CMA.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5189
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
377058.pdf734.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons