Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5181
Başlık: Karışım ipliklerinin mukavemet özelliklerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
Diğer Başlıklar: An Investigation about the factors that effects tenacity properties of blend yarns
Yazarlar: Özdemir, Özcan
Enhoş, Süleyman Alper
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dayanım
Karışım ipliği
Uzama
Strength
Blend yarn
Extension
Yayın Tarihi: 12-Oca-2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Enhoş, S. A. (2001). Karışım ipliklerinin mukavemet özelliklerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada karışım ipliklerinin mukavemet özelliklerini etkileyen faktörlerin iplik özelliklerine olan etkilerini incelemek amacıyla karışım iplikleri üretilmiştir. Öncelikle, ring iplik üretim hattında üretim prosesi sabit tutularak ama karışım bileşenleri değiştirilerek karışım iplikleri üretilmiştir. Üretilen her bir iplik tipinin doğrusal yoğunluk, karışım oranı, büküm miktarı ölçümleri yapılmış ve karışım bileşeni değişiminin iplik kopma mukavemeti, iplik kopma uzaması, iplik düzgünsüzlüğü, ince yer sayısı, kalın yer sayısı, neps ve tüylülük üzerindeki etkileri istatistiksel analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Karışım bileşenlerinin mukavemet özellikleri test edilerek mukavemet- uzama esrileri alınmış ve bu eğriler kullanılarak karışım oranına bağlı iplik mukavemet davranışı eğrileri çizilmiştir. Bu eğriler yardımıyla teorik kopma mukavemeti ve gerçek kopma mukavemeti değerleri karşılaştırılmıştır.
In order to examine the effects of the factors that influence yarn tenacity properties on yarn properties, blend yams has been manufactured for this study. At fîrst, blended yarns has been manufactured by keeping the ring production mili parameters constant but altering the blend components. For every types of the yarns manufactured; linear density, blend ratio and twist amount measurements has been carried out and the effect of blend component variation on yarn tensile properties, yarn evenness, thin-thick place amount, neps and hairiness has been investigated by stastical methods. The strenth properties of blended yams has been tested and tenacity - elongation has been plotted and blend ratio depended yarn strength behaviour curves has been formed by using these curves. Theorical yarn breaking strength values and experimental yarn breaking strength values were compared according to these curves.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5181
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109704.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.71 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons