Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5171
Title: Uludağ Üniversitesi kampüs alanı topraklarının genesisi ve sınıflandırılması
Other Titles: Soils of the Uludağ University campus area, their genesis and classification
Authors: Aksoy, Ertuğrul
Özsoy, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Uludağ Üniversitesi kampüs toprakları
Toprak genesisi
Toprak sınıflandırılması
Soils of Uludağ University
Soil genesis
Soil classification
Issue Date: 23-Jan-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özsoy, G. (2001). Uludağ Üniversitesi kampüs alanı topraklarının genesisi ve sınıflandırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Uludağ Üniversitesi Kampus Alanı Topraklarının genesisi incelenmiş ve Toprak Taksonomisi (1975 ve 1999) ve FAO\Unesco (1974 ve 1990) Dünya Toprak Haritalama Lejandı sistemine göre sınıflandırılması verilmiştir. Uludağ Üniversitesi kampus alam topraklarının büyük bir çoğunluğu neojen killi kireçli depozitler üzerinde, diğerleri ise kuatemer alüviyaller üzerinde oluşmuştur. Arazi çalışmaları sırasında 4 farklı fizyografîk ünite üzerinde 25 (yirmibeş) farklı toprak serisi tanımlanmış ve horizon esasına göre 114 adet bozulmuş toprak örneği alınmış ve laboratuvarda fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmıştır. Çalışma alam topraklarında herhangi bir tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmamaktadır. Katyon değişim kapasiteleri yüksektir ve 4,83 - 65,02 me/lOOg değerleri arasındadır. Değişebilir katyonların büyük bir çoğunluğunu Ca++ + M g^ oluşturmaktadır. Reaksiyonları hafif asit ve hafif alkali arasında değişir ve pH değerleri 6,20 - 7,94 arasındadır. CaCO3 içeriği derinlikle beraber artmakta ve % 0,15 (Dikilitaş serisi yüzey horizonu) ile % 79,45 (Görükle serisi yüzeyaltı horizonu) değerleri arasında değişmektedir. Organik madde içerikleri genelde düşük, derinlikle beraber azalmaktadır ve % 0,12 - 2,76 değerleri arasında bulunmuştur. Çalışma alam topraklan, fiziksel, kimyasal ve morfolojik özellikleri göz önünde tutularak, Toprak Taksonomisine (1975 ve 1999) göre Entisol, începtisol, Mollisol ve Vertisol; FAO\Unesco (1974 ve 1990) Dünya Toprak Haritası Lejandma göre ise büyük bir çoğunluğu Eutric Vertisol olmak üzere, Eutric Leptosol, Calcaric Regesol, Calcaric Fluvisol, Eutric Cambisol, Calcaric Cambisol ve Calcaric Phaeozem olarak sınıflandın lmıştır. Söz konusu topraklann tarımsal potansiyellerini sınırlayan faktörler, yüksek kil içeriği, eğim, toprak sığlığı ve yüzey altı horizonlannda yüksek CaCO3 içermeleridir.
in this research soil genesis of the Uludağ University campus arca soils have been investigated and classifîed according to Soil Taxonomy (1975 and 1999) and FAOYUnesco (1974 and 1990) classification systems. Most of the soils of the U.U. Campus area formed on neojen clay, lime deposits and the others formed on quatemary alluvium. In the research area 25 soil series, formed on 4 different physiographic units, were identified and sampled due to horizon base. 114 disturbed soil sample were taken for to investigate physical and Chemical properties of the soils at the laboratory. Problems related to salinity and alkalinity were not determined in the study area. The cation exchange capacity is very high, in the range of 4,83 to 65,02 me/lOOg soil. The base saturation pcrccntage is high often close to 100 percent with the Ca4^ and Mg++ accupying more than 90 percent of the exchange sites. The soil reaction varies from weakly acid to weakly alkaline and pH values changes between 6,20 and 7,94. The CaCC>3 equivalent increases with the depth varying from % 0,15 in the surface horizon of the Dikilitaş series to % 79,45 in the subsurface horizon of the Görükle series. Organic matter contents are generally low and decreases with the depth and varies between % 0,12 and 2,76. Due to the physical, Chemical and morphological properties, soil profiles were classifîed as Entisol, Inceptisol, Mollisol and Vertisol according to Soil Taxonomy (1975 and 1999) and in the units of Eutric Vertisol, Eutric Leptosol, Calcaric Regesol, Calcaric Fluvisol, Eutric Cambisol, Calcaric Cambisol and Calcaric Phaeozem according to FAO/Unesco (1974 and 1990) classification systems. The agricultural potential of the soils limited by the high clay content, steep slopes, shallowness and high CaCCh content of the subsurface horizon.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5171
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109727.pdf
  Until 2099-12-31
21.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons