Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5162
Title: Değişik zorlamalı tüy döküm yöntemlerinin yumurtacı sürülerde yumurta verimi ve kalitesine olan etkileri
Other Titles: The Effects of different forced molting methods on egg production and egg quality in egg layers
Authors: Şahan, Ümran
Yılmaz, Bilgehan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Yumurta
Zorlamalı tüy dökümü
Yumurta verim ve kalitesi
Egg
Force moiting
Egg production and guality
Issue Date: 26-Jul-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, B. (2001). Değişik zorlamalı tüy döküm yöntemlerinin yumurtacı sürülerde yumurta verimi ve kalitesine olan etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma tüy dökümüne zorlamada kullanılan farklı üç yöntemin kahverengi yumurtacı (Rose Brown) tavuklarının canlı ağırlık kaybı, yaşama gücü, yumurta verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Değişik zorlamalı tüy döküm yöntemlerinin yumurtacı sürülerde yumurta verimi ve kalitesine olan etkilerini karşılaştırmak amacıyla, 72 haftalık, 288 adet kahverengi yumurtacı tavuk, üçerli gruplar halinde kafeslere yerleştirilmiştir. Denemede, üç deneme grubundan birine 7 gün boyunca sadece dane arpa verilmiştir, 2. gruba 6 gün boyunca açlık uygulanmış. Diğer gruba ise, 15000 ppm çinko (ZnO formunda) katkısı yapılmış yem 10 gün süre ile verilmiştir. Zorlanın) uygulamalarının bitiminde yumurta yemi ile beslemeye dönülmüştür. Deneme süresince aydınlatma ve su kısıtlaması yapılmamıştır. Araştırmada incelenen özelliklerden canlı ağırlık ve yumurta kalitesine ait değerler deneme öncesi, %1, % 50, pik verim ve dönem sonu olmak üzere 5 ayrı dönemde incelenmiştir. % 1 verim döneminde meydana gelen canlı ağırlık kayıpları, açlık, arpa ve ZnO uygulanan gruplarda sırasıyla % 19.73, % 19.71 ve % 15.32 olarak bulunmuştur. Deneme sonu saptanan kayıplar ise Açlık grubunda % 0.51 ve ZnO grubunda % 1.76 iken arpa grubunda % 1.87 oranında artış meydana gelmiştir, incelenen dönemlerdeki ortalama canlı ağırlık değerleri arasındaki farklılıklar % 1 verim dönemi (P<0.01) için istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Her üç yöntemde de ölüm oranları normal kabul edilen düzeylerdedir. Deneme sonu ortalama ölüm oranları arpa yöntemi uygulanan grupta %5.21, açlık yöntemi uygulanan grupta % 6.25 ve ZnO yöntemi uygulanan grupta %3.13 olarak saptanmıştır. Yöntemlerin tümü yumurta verimini kesmede etkili bulunmuştur. Yöntemlerin tavuk gün (hen day) pik verim düzeyleri açlık grubunda %75.47, arpa grubunda %72.04 ve ZnO grubunda %71.28 olarak saptanmıştır. Ortalama tavuk gün (hen day) yumurta verimi değerleri açlık grubunda %61.96, ZnO grubunda %61.55 ve arpa grubunda %59.77 olarak saptanmıştır. Deneme gruplarının yumurta kalite özelliklerinden yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kabuk kırılma direnci, kabuk kalınlığı, haugh birimi, ak genişliği, ak uzunluğu, ak yüksekliği, ak indeksi, sarı yüksekliği, sarı çapı ve sarı indeksi değerleri arasındaki farklıklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Bununla birlikte incelen bu değerlerde deneme başında belirlenen yumurta verim kriterlerine göre iyileşme meydana geldiği belirlenmiştir. Dönemlerin yumurta kalite özellikleri üzerine etkisi ise önemli bulunmuştur (P<0.01). Çalışmada incelenen özelliklere uygulanan her üç yönteminde olumlu düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, uygulamalardan arpa yönteminin tüy dökümü uygulanacak gruplara avantajları yüzünden önerilebileceği sonucuna varılmıştır.
The present study was conducted to determine the effects of three different forced moiting methods on body vveight loses, mortality, egg production and egg quality in Rose Brovvn egg layers. To compare the effects of the different force moiting methods on egg production and quality, 288 brown layers (72 vveeks of age) were housed in groups of 3 per cage. İn the experiment, fîrst group was given only whole grain barley for 7 days, second group was fasted for 6 days and the thind group was fed with normal laying diet containing 15000 ppm/ kg Zinc addition (as ZnO) for 10 days. Then ali groups were fed with a normal laying diet until 92 vveeks of age. VVater and light were available continously to ali treatments throughout the experiment. The values of body vveight and egg quality, which were two of the characteristics, were examined in five different period such as prior to experiment, % 1, % 50, pike egg production and end of the experiment. İn the % 1 egg production period, the vveight losses of the three groups (6 day fast, 7 day vvhole grain barley and 10 day layer diet containing 15000 ppm/kg added Zinc) were 19.73,19.71 and 15.32 percent respectively. The vveight losses of the groups at the end of the experiment were % 0.51 for the 6 day fast applied group, % 1.76 for the 10 day 15000ppm/kg ZnO applied group and 1.87 increase for the 7 day vvhole grain barley applied group. The differences of average vveight losses betvveen the groups vvere found statistically significant only in % 1 egg production period (P<0.01). The rates of mortality in ali groups vvere not higher than the cited literatüre. The mortality rates for the last period of the experiment vvere determined % 5.21 for the group fed vvith barley, % 6.25 for fasted group and % 3.13 for the group fed with zinc addition diet. Ali methods vvere determined to be effective in cessation of egg production. Hen day pike egg production levels vvere found % 75.47 for the fasted group, % 72.04 for the group fed vvith barley and %71.28 for the group fed vvith zinc addition diet. Average hen day egg production values vvere found % 61.96 for the fasted group, % 61.55 for the group fed vvith zinc addition diet and % 59.77 for the group fed vvith barley. İt vvas also found that the differences of egg vveight, shape index,shell strength, Shell thickness, haugh unit, albumen vvidth, albumen length, albumen height, albumen index, yolk height, yolk size and yolk index betvveen the groups vvere not significant. Nevertheless, it vvas determined that these examined values improved through the end of the study. The effects of periods on parameters of egg quality vvere significant (P<0.01). İt vvas determined that ali the three methods vvere positively effective on the examined characteristics in the study. The results suggest that feeding vvith vvhole grain barley is a method that can be used on force moiting stocks because of its advantages.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5162
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109732.pdf
  Until 2099-12-31
4.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons