Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5152
Title: Grupla rehberlik ve psikolojik danışma uygulamasının üniversite giriş sınavı öncesi sınav kaygısı üzerindeki etkisi
Other Titles: The effect of group guidance and counseling on exam anxiety before university entrance exam
Authors: Başal, Handan Asude
Akpınar, Müjgan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Üniversite giriş sınavları
University entrance examinations
Eğitim psikolojisi
Education psychology
Grupla psikolojik danışma
Group counselling
Kaygı
Anxiety
Rehberlik
Guidance
Sınav
Examination
Sınav kaygısı
Öğrenciler
Students
Test anxiety
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akpınar, M. (1999). Grupla rehberlik ve psikolojik danışma uygulamasının üniversite giriş sınavı öncesi sınav kaygısı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamasının üniversite giriş sınavı öncesi sınav kaygısı üzerindeki etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma, 1997 - 1998 öğretim yılında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan özel bir dershanenin öğrencilerinden tesadüfi yöntem ile seçilmiş 138 denek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Seçilmiş olan bu örneklem grubundan yansız atama yolu ile ve gönüllülük esas alınarak 69 öğrenci deney grubuna, 69 öğrenci de kontrol grubuna alınmıştır. Araştırma ön - test ve son - test ölçümlerim içeren, deney ve kontrol gruplarının yer aldığı gerçek deneme modeli biçiminde düzenlenmiştir. Deney öncesinde ve deney sonrasında deneklerin sınav kaygılan, Spielberger tarafından 1980' de A.B.D. de geliştirilen ve Öner tarafından Türkçe'ye uyarlanan Sınav Kaygısı Envanteri ile ölçülmüştür. Araştırma kapsamına giren öğrencilere envanter uyguladıktan sonra elde edilen veriler araştırmacı tarafından puanlanmıştır. İstatistiksel analizlerin yapımında bilgisayar programından yararlanılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda, bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Mann- Whitney-U testi, bağımlı iki grubun karşılaştırılmasında ise Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Araştırmanın genel amacı dahilinde grupla rehberlik ve psikolojik danışmanın üniversite giriş smavma hazırlanan lise iki, lise üç ve lise mezunu öğrencilerin sınav kaygılan üzerindeki etkisi araştınhnaya çalışılmış, araştırma sonucunda deney grubundaki öğrencilere uygulanan grupla rehberlik ve psikolojik danışmanın sınav kaygı düzeyini azalttığı görülmüştür. 4546 Elde edilen bulguları özetleyecek olursak, deney grubu lise mezunu kız öğrencilerin ön test - son testlerinde anlamlı bir değişim elde edilmezken, lise mezunu erkek öğrencilerin ön test - son test puanlarında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Deney grubu lise ikinci sınıf kız öğrencilerin ön test - son test puanlarında oldukça anlamlı bir değişiklik elde edilirken, lise 2. Sımf erkek öğrencilerin ön test - son test puanlarında anlamlı bir değişim elde edilmemiştir. Deney grubu lise üçüncü sımf kız öğrencilerin ön test - son test puanlarında anlamlı bir değişiklik elde edilmiş, aynı şekilde lise üçüncü sınıf erkek öğrencilerinde de smav kaygısı puanlarının azalması yönünde anlamlı bir değişiklik elde edilmiştir. Deney ve kontrol grubu karşılaştırılmalarında ön test son test fark puanlan karşılaştırılmış, deney grubu öğrencilerinin sınav kaygısı puanlarının kontrol grubuna göre azaldığı ifade eden bir farklılık elde edilmiştir. Sadece lise mezunu kız öğrencilerle, lise mezunu erkek öğrencilerin deney ve kontrol grubu ön test - son test fark puanı karşılaştırılmalarında, anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Diğer bütün deney grubu öğrencilerinin kontrol grubuna göre, smav kaygılarının azaldığı görülmüştür. Vargı ve Öneriler Araştırma bulguları ışığında, bu araştırma sonucunda yapılan Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulaması, üniversite giriş sınavı öncesi sınav kaygısını gidermede olumlu bir yarar sağlamaktadır yargısına ulaşılmıştır. Varılan bu sonuç doğrultusunda aşağıdaki önerilere yer verilmiştir: 1- Psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin, liselerde ve üniversite sınavlarına öğrenci hazırlayan kurumlarda işlerlik kazanması, ve özellikle çalışmalarında grupla rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarına ağırlık verilmesi yararlı olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5152
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
087359.pdf
  Until 2099-12-31
2.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons