Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5139
Title: Broyler yemlerine katılan fitaz enziminin serum ve tibia düzeyi ile besi performansı üzerine etkileri
Other Titles: The Effects of phytase enzyme added to broiler feeds on performance and phosphorus levels of serum and tibia
Authors: Eren, Mustafa
Arslan, Gürkan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Broyler
Performans
Fitaz enzimi
Yem katkıları
Tibia fosforu
Serum fosforu
Broiler
Serum phosphorus
Phytase enzyme
Feed additives
Performance
Tibia phosphorus
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, G. (1999). Broyler yemlerine katılan fitaz enziminin serum ve tibia düzeyi ile besi performansı üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, mısır-soya ağırlıklı olarak hazırlanan rasyonlara fıtaz enzimi katılmasının etlik piliçlerin performansı ile serum ve tibia fosfor düzeyi üzerine olan etkilerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Denemede toplam 240 adet 1 günlük yaşta Avian Farm broyler civciv kullanılmıştır. Hayvanlar 6 temel gruba ayrılmış ve her bir deneme grubu 20 erkek 20 dişi olacak şekilde toplam 40 adet civcivden oluşturulmuştur. Kontrol grubundaki hayvanlara yedirilen rasyon inorganik fosfor (Dikalsiyum fosfat) katkılı olarak hazırlanmıştır. Negatif kontrol grubu olan 1. gruptaki hayvanlara yedirilen rasyona inorganik fosfor ve fıtaz enzimi katkısı yapılmamıştır. Denemeyi oluşturan 2., 3., 4. ve 5. gruptaki hayvanlara sırasıyla 250, 500, 750 ve 1000 U/kg dozda fıtaz enzimi katkısı yapılmıştır. Grupların ortalama canlı ağırlık kazançları haftalık olarak yapılan tartımlarla belirlenmiştir. Tibia ham kül ve fosfor düzeyleri denemenin 42. gününde, seram fosfor düzeyleri ise denemenin 28. ve 42. günlerinde alınan kan örnekleri kullanılarak belirlenmiştir. Denemenin sonunda, inorganik fosfor kaynağı içermeyen rasyonlara 250, 500, 750 ve 1000 U/kg dozda fıtaz enzimi katılması canlı ağırlık kazançlarını sırasıyla % 6.07, % 4.30, % 8.90 ve % 3.60 oranında arttırmıştır. Ancak değerler arasındaki farkların istatistiki önem taşımadığı belirlenmiştir. Fitaz enzimi katkılarıyla yemden yararlanma oranı yine sırasıyla % -0.4, % 3.5, % 2.7 ve % 2.3 oranında etkilenmiştir.Broyler yemlerine fitaz enzimi katkısı araştırmanın 42. gününde, tibia ham kül ve fosfor düzeyini, araştırmanın 28. ve 42. günlerinde ise serum fosfor düzeylerini önemli düzeyde yükseltmiştir (PO.001). İstatistiki farklılık bulunmamasına rağmen, bu araştırmanın sonunda, broyler rasyonlarına fıtaz enzimi katılmasıyla canlı ağırlık kazancı ve yemden yararlanma değerlerinin iyileştiği gruplar arasında, tibia ve seram fosfor düzeylerinin ise istatistiki olarak önemli düzeyde arttığı belirlenmiştir.
The Effects of Phytase Enzyme Added to broiler Feeds on Performance and Phosphorus Levels of Serum and Tibia The Objective of this study was to investigate the effects of phytase enzyme supplementation to broiler feeds based on corn-soybean on performance and phosphorus levels of serum and tibia. In this study, a total of 240 one day old Avian Farm broiler chicks were used. 6 treatment groups were assigned and also each group contained 20 males 20 females. Control group was given the diets containing inorganic phosphorus (Dicalcium Phosphate). In treatment 1, chicks were fed on the diets without inorganic phosphorus and phytase enzyme supplementation as negative control group. For treatments 2, 3, 4 and 5, chicks were fed on the diets supplemented with 250, 500, 750 and 1000 U/kg phytase enzyme, respectively. Average body weight of groups were registered weekly. Levels of tibia crude ash and phosphorus were determined on day of 42. However, levels of serum phosphorus were determined on the days of 28 and 42. All parameters were reported on a per bird basis. At the end of this study, adding 250, 500, 750 and 1000 U/kg phytase enzyme to diets without inorganic phosphorus increased body weight gains 6.07 %, 4.3 %, 8.9 % and 3.6 % T.C. YIJI-SEEO^LlEifM liiUitilLli MNBDMANXaSYON JH&BKEüâand phytase addition affected feed conversion rates as -0.4 %, 3.5 %, 2.7 % and 2.3 %, respectively. However, there were no statistical differences among groups. Levels of tibia crude ash and phosphorus on the day of 42 increased statistically (P<0.001) in the groups fed with phytase supplementation. Also, levels of serum phosphorus on the days of 28 and 42 increased statistically (P<0.001) too. At the end of this study, it was concluded that addition of phytase enzyme to broiler feeds improves body weight gains and feed conversion rates in spite of no statistical differences among groups, it also increases levels of tibia and serum phosphorus, statistically.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5139
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088461.pdf
  Until 2099-12-31
1.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons