Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5133
Title: Planlama ve denetim aracı olarak kıyaslama (benchmarking) ve bankacılık sektöründe bir iç kıyaslama uygulaması
Other Titles: Benchmarking as a planning and audit tool and an internal benchmarking application in the banking sector
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Taşkıran, Kadriye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Benchmarking
Bankacılık sektörü
Banking sector
Denetim
Planlama
Toplam kalite yönetimi
Control
Planning
Total quality management
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşkıran, K. (1999). Planlama ve denetim aracı olarak kıyaslama (benchmarking) ve bankacılık sektöründe bir iç kıyaslama uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İşletmelerin sürekli olarak artan rekabet karşısında varolabilmesi sadece müşteriyi iyi anlamak ve onu tatmin etmekle sağlanamamaktadır. Sürekli artan rekabetin beraberinde taşıdığı bir diğer sorumluluk ise sürekli olarak tutturulması beklenen yüksek kaliteye sahip, ürettiklerini mümkün olan en düşük maliyetle, asla ve asla kaliteden ödün verilmeden üretilmesi olmaktadır. Bu zorlamalar işletmelerin sürekli olarak uyanık olup, çevresinde olup bitenden bir an bile geri kalmayacak şekilde çağa uymalarına ve hatta mümkünse rakiplaerinden bir adım öne geçmeleri yönünde bir baskı oluşturmaktadır. Geniş bir iyileştirme sürecinin entegre bir parçası olan kıyaslamanın neden önemli olduğunu İ.Ö. 500 yılında SUN TZU adında bir Çin Generali' nin "Eğer düşmanını ve kendini bilirsen yüzlerce savaşın sonuçlarından dahi korkmana gerek yok." sözleri örneklemektedir. Kıyaslama Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinin artan bir hızla işletmelere yarleşmeye başlanılması ile birlikte, TKY metodlan ile süreçlerini destekleyen ve sürekliliği olan bir yaklaşım olmuştur. Kıyaslama ile elde edilen bu bilgiler kuruluşun geleceğinin temel taşlarını oluşturacaktır. Kıyaslama "başlanıp bitirilecek bir proje değildir. Tüm diğer süreçler gibi kıyaslamada sürekli iyileştirmeye gereksinim gösterir. Toplam Kalite Yönetimi, hedefler koymak yoluyla kuruluşun iç ve dış performansının arttırılmasında önemli bir rol oynar. Kıyaslama, bu amaca yönelik sistematik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplam Kalite Yönetimini gerçekten uygulamak, ancak kalite yönetimini kuruluşun stratejik hedefleri ile birleştirmekte geçer. Yani kalitenin stratejik planlama sürecine tam anlamıyla entegre edilmesi gerekir. Kalite ile ilgili çalışmaların ve alınan sonuçların belirlenmiş kurallara uygun olup olmadığı yerlerin tesbit edilmesi, gerekli düzeltici önlemlerin alınması gerekir. İyileştirmelerin / gelişmelerin saptanması, iş akışlarının tarafsız gözle değerlendirilmesi entellektüel yapı kavramsal modeller ve yönetimsel fikirler sağlar.n Etkili bir kıyaslama uygulamasının gerçekleşmesi içinde, organizasyonun, yönetimin, iletişim ve eğitimin, stratejik kalite planlaması arasında bütünlüğün olması ve sürekli bir süreç olması gerekmektedir. Kıyaslama, yaratıcılık ve hayal gücü sınırlarını genişleterek yeni olanaklar için kanallar açar. Kıyaslama uygulaması, karşılaştınlabilir performans standartları sağlayarak, mükemmel performansa nasıl ulaşılabileceğini göstererek ve sürekli yeni bilgi girdisi ile pek çok faydayı beraberinde getirir. Bu çalışmada kıyaslama yönetimsel bir teknik olarak bilimsel açıdan incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde kıyaslamanın kavramsal çerçevesi içinde, kıyaslama kavramı açıklanmış, kıyaslamanın işletmeler açısından neden önemli olduğuna ve işletmeler açısından kıyaslamanın izlenebilecek genel kabul görmüş,kendi özgül hedefleri olan dört türüne değinilmiş,kıyaslama süreci ve aşamaları incelenmiştir, ikinci bölümde yönetimsel bir teknik olarak kıyaslama planma ve denetim fonksiyonları açısından incelenerek., yönetim fonksiyonları açısından kıyaslamanın önemine, planlama ve denetim fonksiyonlarında kıyaslamanın rolüne değinilmiş, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Ödül Kriterleri ile "kıyaslama" arasındaki ilişkileri kavramak açısından açıklamada bulunulmuş, kıyaslama çalışmalarında başarıya ulaşmak için yapılması gerekenler anlatılmıştır. Çalışmada ayrıca kıyaslama tekniğini uygulamış şirketlerin deneyimlerine ve yapılan çalışmaların sonuçlarını anlatan örneklere yer verilmiş, yapılan hatalara değinilmiş ; globalleşen dünyada, dışa açılmada ve rekabet gücünü artırmada kullanılan bu yöntemin, Türkiye'de ki gelişimine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde "Bankacılık Sektöründe Bir İç Kıyaslama" çalışması belirli kriterlere göre incelenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5133
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
087264.pdf
  Until 2099-12-31
10.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons