Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5118
Title: Koyun atıklarından Brusella cinsi mikroorganizmaların izolasyonu ve biyotiplendirilmesi
Other Titles: Isolation and biotyping of Brucella species from aborted sheep fetuses
Authors: Şen, Ayşin
Erdenliğ, Sevil
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Brusella melitensis
Faj tiplendirme
Biyotiplendirme
Brucella melitensis
Biotyping
Phage typing
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdenliğ, S. (1999). Koyun atıklarından Brusella cinsi mikroorganizmaların izolasyonu ve biyotiplendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada İstanbul ve çevre illerinde brusellozisden şüpheli olarak gönderilen atık koyun fetuslerinden izole edilmiş 6 adet Brusella izolatı ve son iki yıldır yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki atık koyun fetuslerinden izole edilip Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne biyotiplendirilmek üzere gönderilen 72 adet Brusella izolatı olmak üzere toplam 78 adet Brusella izolatının tür ve biyotip düzeyinde identifikasyonları yapıldı. Standart metotlara göre tür ve biyotiplendirmeleri yapılan 78 adet Brusella izolatının 69 adedinin (% 88.5) B. melitensis biyotip 3 ve 9 adedinin (% 11.5) B. melitensis biyotip 1 olduğu saptandı. İncelenen izolatların hiçbirinin aşı susu olan B. melitensis Rev 1 karakteri göstermediği tespit edildi. Safranin O içeren besiyerlerinde üremelerine karşılık, gerek bazik fuksin ve gerekse tiyonine duyarlılık göstermeleri nedeni ile 11, 15 ve 22 no'lu izolatlar atipik olarak değerlendirildi. Sonuçta, B. melitensis biyotip 3 'ün yurdumuzda koyun atıklarından en yaygın olarak izole edilen biyotip olduğuna, bunu daha az bir oranda biyotip l'in izlediğine ve canlı aşı susu B. melitensis Rev. l'in büyük bir olasılıkla koyun atıklarından sorumlu olmadığı görüşüne varıldı. izolatların biyotipleri ile faj tipleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını saptamak amacıyla, 78 adet B. melitensis izolatının Weybridge, Berkeley ve Izatnagar fajları ile faj tiplendirmeleri yapıldı. Çalışmanın sonucunda izolatların 53 adedinin (% 68) C, 18 adedinin (% 23) B ve 7 adedinin (% 9) A faj tipine ait olduğu belirlendi. İzolatların biyotipleri ve faj tipleri arasında bir ilişki saptanmadı. Ayrıca izolatların coğrafik orijinlerinin de izolatların biyotip ve faj tipleri ile bir ilgisi olduğu görülmemiştir. Bu çalışmada ayrıca Brusella türlerinin identifikasyonları için bazik fuksin ve tiyonin solüsyonlarına emdirilmiş kağıt disklerin kullanımının, konvansiyonel teste bir alternatif olabilirliğinin saptanması hedeflendi. Boyalı 1disk yöntemi ile kullanılan tüm standart suşlardan beklenen reaksiyonlar alındı ve tüm izolatlar ile alman sonuçlar, konvansiyonel yöntemle alınan sonuçlar ile paralellik gösterdi. Sonuç olarak, standart metot ile karşılaştırıldığında, disk metodunun tiplendirme işlemini kolaylaştırdığı, emek ve zaman kaybını önlediği ve kolay yorumlanabilir sonuçlar verdiği görüşüne varıldı.
Isolation and Biotyping of Brucella Species from Aborted Sheep Fetuses In this study, a total of 78 Brucella isolates were identified by using standard biotyping procedures. Six of the isolates were isolated from the aborted sheep fetuses in Istanbul and surrounding provinces. Seventy-two of the isolates were, the ones had been sent during last two years from different regions of Turkey to Pendik Veterinary Control and Research Institute for biotyping. It was* found that 69 of the isolates (88.5 %) were B. melitensis biovar 3 and 9 isolates (11.5 %) were B. melitensis biovar 1. None of the isolates was identified as B. melitensis Rev 1 strain, which is a live vaccine strain. Isolates 11,15, and 22 were evaluated as atypical on the basis of sensitivity to thionin and basic fuchsin in spite of their resistance to safranin O. In the view of these results, it was decided that brucellosis among sheep in Turkey is mostly caused by B. melitensis biovar 3 followed by the biovar 1 to the lesser extent and Rev 1 vaccine strain most likely was not responsible for sheep abortion. In order to determine if there was any correlation between biotype and phage type, 78 B. melitensis isolates were phage typed on the basis of lysis by Weybridge, Berkeley, and Izatnagar phages. Fifty-three (68 %), 18 (23 %), and 7 (9 %) isolates conformed to phage typing pattern C, B, and A, respectively. It was not found any relationship between biotype and phage type of the isolates. Origins of the isolates were also unrelated to their biotypes and phage types. In this study, it was also aimed to investigate the possibility of using of filter paper discs impregnated with basic fuchsin and thionin as an alternative to conventional method for the identification of Brucella species. Using the disc method, all the standard strains used reacted as expected and all the isolates gave same results with those obtained from the using of conventional method. Therefore, it was concluded that the disc method simplified the typing procedure, saved time, reduced costs, gave results of easier interpretation and increased reliability in compared to the standart method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5118
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088459.pdf
  Until 2099-12-31
4.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons