Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5105
Title: İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin uyku düzenlerinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of sleep patterns of 5th., 6th., 7th. and 8th. grade primary school students
Authors: Bilgin, Asude
Özgür, Kerime
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Uyku
Uyku kalitesi
Gündüz uykululuğu
Uyku düzeni
Uyku bozukluğu
Sleep
Sleep quality
Daytime sleepiness
Sleep order
Sleep disorder
Issue Date: 11-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgür, K. (2009). İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin uyku düzenlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı; ilköğretim öğrencilerinin uyku düzenlerini ve uyku düzenini etkileyen faktörler açısından öğrencilerin uyku alışkanlıklarını incelemektir. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen ve güvenirlik katsayısı 0,88 bulunan 50 maddelik Uyku Düzeni Anketi ile 30 soruluk Uyku Düzeni Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa ilindeki ilköğretim okullarının 5., 6., 7., ve 8. sınıflarında öğrenim gören 413 öğrenci oluşturmuştur.Uyku Düzeni Anketi'nden alınan puanların ortalamaları sınıf düzeyi ve uykuyu etkileyen faktörler açısından Varyans Analizi ile; uyku düzeni puan ortalamaları, evet-hayır cevaplı sorular ve cinsiyet değişkenleri açısından t-Testi ile; uyku saatleri, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri açısından Kay-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Uyku Düzeni Bilgi formuna verilen cevaplar yüzde ve frekans dağılımları ile belirtilmiştir.Araştırma sonucunda, öğrencilerin uyku düzeni puan ortalamalarının sınıf düzeyleri arttıkça azaldığı, kızların erkeklerden daha fazla olduğu görülmüştür. Uyku düzeni puan ortalamaları ile sabahları uyanma durumu, gece boyunca uyanma sayısı, uyudukları yatak tipi, yatmadan önce süt içme, uyku ile ilgili probleme sahip olma, gün içi uyku, odalarının çevresinin gürültülü olması, gündüz uykululuk puan ortalamaları, uyku süreleri, yatış saatleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Sınıf düzeyi arttıkça hafta içi-sonu yatış ve hafta sonu kalkış saatlerinin geciktiği, sınıf düzeyine göre hafta içi kalkış saatlerinde anlamlı bir farklılık yokken, hafta içi-sonu uyku süreleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Hafta sonları erkekler daha geç yatmakta; okul günlerinde kızlar daha erken kalkmaktadır. Hafta sonları erkekler daha az uyumaktadır.. Hafta içi yatış ve hafta sonu kalkış saatleri ile hafta içi uyku sürelerinin cinsiyete göre anlamlı bir faklılık yaratmadığı görülmüştür.
The purpose of this study was to examine the sleep patterns of elementary school students and to examine the sleep habits of children in terms of the factors affecting students' sleep patterns. The instrument of the study was developed by researcher for measuring the sleep patterns of children. The reliability coefficient was found to be 0.88 of this 50-item inventory. Also an Sleep Order Information Form was used with 30 questions. The sample of the study was consisted of 413 students chosen from 5th, 6th, 7th, and 8th grade students in Bursa province.Sleep Pattern Inventory mean scores was analyzed by variance. Analysis in terms of some sleep affecting factors; sleep pattern mean scores, yes-no questions and gender variables were analyzed by t-Test; the same scores were analyzed to test the differences with sleep time, class level. The responses given to sleep pattern knowledge form evaluated by means of percentage and frequency distribution.Research results indicated that, the mean scores of students related to sleeping patterns were reduced as the levels of class was mounted. It was seen that scores of girls were higher than boys. It was found that there are significant differences between sleep patterns scores of the children and morning waking up, sleeping during the night, type of the bed number of bodies they sleep with, drinking milk before sleep, sleep problems and having daytime sleeping, the noisy sleeping environment. Results showed that as the class level raises, weekday and weekend waking up and sleeping times decreases. the weekend sleep duration differences were found between the classes. Higher classes sleep lesser than the other classes. Also it was found that boys sleep late on weekends. At the other side girls are waking up earlier than boys on school days, but the sleep period according to sex does not create any significant difference.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5105
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240600.pdf641.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons