Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5093
Title: Üriner sistem enfeksiyonlarında lökosit esteraz, nitrit testleri ve idrarın mikroskobik analiz sonuçlarının tanıdaki değerleri
Other Titles: Diagnostic values of leukocyte esterase, nitrite tests and microscopic analysis of urine in urinary tract infections
Authors: Küsgü, Ferhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Lökositler
İdrar tahlili
Teşhis
Üriner sistem enfeksiyonları
Ürolojik hastalıklar
Urinary tract infections
Diagnosis
Urologic diseases
Leukocytes
Urinalysis
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küsgü, F. (1995). Üriner sistem enfeksiyonlarında lökosit esteraz, nitrit testleri ve idrarın mikroskobik analiz sonuçlarının tanıdaki değerleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniklerine başvurarak üriner sistem enfeksiyonundan şüphelenilen 120 olgudan 84'ü üriner sistem enfeksiyonu ön tanısı ile çalışmaya alındı. Çalışmada üriner sistem enfeksiyonunun saptanmasında kullanılan idrar analiz yöntemlerinin (lökosit esteraz ve nitrit testinin, ayrıca idrarın mikroskobik analiz bulgularının) üriner sistem enfeksiyonunu tahmin etmedeki geçerlilik ve değerlerinin araştırılması planlandı. Elde edilen idrar örneklerine dipstik batınlıp lökosit esteraz ve nitrit testi sonuçlan saptandı. Santrifüj edilmemiş idrar sayma kamarasında piyüri için incelendi, 1 mi deki lökosit sayısı bulundu. Santrifüj işleminden sonra idrar sedimenti mikroskopta büyük büyütmede incelendi, ayrıca santrifüj öncesinde ve sonrasında idrarın gram boyalı preparatında bakteri varlığı araştırıldı, idrar yolu enfeksiyonu tanısında lökosit esteraz ve nitrit testlerinin duyarlılıkları sırasıyla % 68 ve % 37.5; özgüllükleri ise % 39 ve % 90 olarak bulundu. Her ikisinin birlikte değerlendirildikleri durumda duyarlılık ve özgüllük % 84 ve % 52 idi. İdrar sedimentinin duyarlılığı büyük büyütmede her alanda ortalama ^ 5 lökosit için % 62.5 ve 5: 10 lökosit için % 46 iken, 1 mm3 idrardaki lökositin sayma kamarası ile saptanmasında ^10 lökosit için duyarlılık % 73'tü. Gram boyalı preparat ile bakteri araştırmasında idrar sedimentinin gram boyalı preparatınm duyarlığı % 53 ile yüksek sayılamayacak bir değerdeydi, ancak özgüllüğü % 90.3 olarak bulundu. Kamarada sayımla ^ 10 lökosit/mm3 ve bakteri varlığının direk ya da gram boyalı preparatlar ile birlikte değerlendirildiği durumda duyarlılığın % 94 gibi yüksek bir değere ulaştığı görüldü. 49-Sonuç olarak, üriner sistem enfeksiyonundan şüphelenilen olgularda idrar kültür sonuçları elde edilene dek tedavinin gecikilmeden başlanması, dolayısı ile üriner sistem enfeksiyonunun neden olabileceği renal hasarın önlenebilmesi amacı ile olguların idrarlarının dipstik ile incelenmesinin yararlı ancak yeterince güvenilir olmadığı, mikroskobik incelemede piyürinin kamarada sayım yöntemi ile değerlendirilmesinin daha pratik, standart ve duyarlı bir yöntem olduğu, idrarın bakteriüri açısından direk ya da gram boyalı preparatlar hazırlanarak mutlaka değerlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5093
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040410.pdf
  Until 2099-12-31
2.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons