Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5079
Title: Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersinde kullandıkları öğrenme stilleri ile piyano dersi akademik başarıları arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between the learning styles of pre-service music teachers and academic achievement
Authors: Eğilmez, Hatice Onuray
Demirtaş, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Öğrenme stilleri
Piyano eğitimi
Music education
Learning styles
Piano education
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirtaş, S. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersinde kullandıkları öğrenme stilleri ile piyano dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz bilgi çağındaki eğitim sürecinde, öğrencinin nasıl öğrendiği ile ilgili konular incelenirken, öğrenme yaşantısına farklı yollar denenerek kaliteli bir nitelik kazandırma çabaları önem kazanmaktadır. Öğretmenin ne öğrettiği değil, öğrencinin nasıl öğrendiği ön planda tutulmaktadır. Öğrenme stillerinin ortaya konulduğu yaklaşım ile sürdürülen eğitimde, ortaya çıkan verilerin öğrenme yaşantısı bakımından olumlu sonuçlar gösterdiği görülmektedir. Bu araştırma, Türkiye'de bulunan üniversitelerin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, öğrenme stillerini belirleyerek bunun ışığında, piyano derslerinde kullanılmak üzere öğrenme stilleri ile ilgili ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin geliştirilmiş ölçekle tespit edilen öğrenme stilleri ile piyano dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilebilmesine yönelik piyano dersi başarı testi de geliştirilmiştir. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye'deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören 3. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise evrende bulunan 730 müzik eğitimi anabilim dalı 3. Sınıf öğrencilerinden 473 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi oluşturulurken öncelikle "oransız küme örnekleme" yöntemine başvurulmuştur. Her kümeden alınan öğrenci sayısı eşit olacak şekilde, oransız eleman örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırmada, bu süreçte araştırmacı tarafından geliştirilen ve "Pamukkale Piyano Öğrenme Stilleri" (2016) olarak adlandırılan ölçek ile yine araştırmacı tarafından geliştirilen öğrencilerin piyano dersi başarılarını tespit etmeye yönelik "Piyano Dersi Başarı Testi" (2016) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 20.0 istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen verilere göre yapılan analizler sonucunda piyano çalgısını öğrenmeye yönelik bir öğrenme stili modeli geliştirilmiştir. Bu modele göre öğrencilerin bağımsız, analitik, bağımlı ve duyuşsal öğrenme stilleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlara göre, tüm öğrenme stilleri ile piyano akademik başarıları arasında yüksek düzeyde bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Bunun dışında, yapılan analizlerden tüm öğrenme stilleri içinde en yüksek ilişki düzeyinin bağımsız öğrenme stilinde olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışma kapsamında belirlenen değişkenlerin öğrencilerin öğrenme stilleri üzerinde bazı noktalarda anlamlı farklar ortaya çıktığı görülmüştür.
In today's age of information, when we examine students' learning ways, we see that the attempts to create highly qualified learning experiences for students by using various methods have gained importance. In this respect, students' learning ways have been prioritized rather than teachers' teaching methods. It has been observed that findings obtained regarding the education where learning styles have been used as an approach indicate positive results in terms of learning experience. The present study aims to determine learning styles of students majoring in Music Education Departments in Turkey and thus develop scale on learning styles to be used in piano lessons. Moreover, it is intended to reveal the relationship between students' learning styles identified by the developed scale and their academic performance in piano lessons. In this sense, an achievement test was developed to assess student's performances in piano lessons. The research was figured according to relational screening model among the screening models. The population of the research is composed of 3rd grade students majoring in Music Education Departments in Turkey. The sample of the research consists of 473 third grade students from 730 Music Education Departments. "Non-Proportional Cluster Sampling" was firstly used for sampling. Non-proportional cluster sampling was conducted by drawing equal number of students from each cluster. Developed by the researcher to assess students' performance in piano lesson, the scales titled "Pamukkale Piano Learning Style" (2016) and "Piano Performance Test" (2016) have been used. The findings obtained have been analyzed through using SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences). In light of the results obtained from the study, a learning style model has been developed to learn piano instrument. According to this model, students' independent, analytical, dependent and emotional learning styles have been identified. According to the research results, there is no high-level relationship between all learning styles and piano academic performance. Additionally, it has been understood that the highest relationship level has been seen in the "independent learning style" among all learning styles. Furthermore, it has been understood that the variables determined regarding students' learning styles are statically significant in some cases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5079
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487350.pdf31.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons